کد تعرفه

0408

برگشت شرح تعرفه

تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشککرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده افزوده شده باشد.

Birds’ eggs not in shell and egg yolks fresh dried cooked by steaming or by boiling in water moulded frozen or otherwise preserved whether or not containing added sugar or other sweetening matter.

کد تعرفه

0408

شرح تعرفه

تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشککرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده افزوده شده باشد.

Birds’ eggs not in shell and egg yolks fresh dried cooked by steaming or by boiling in water moulded frozen or otherwise preserved whether or not containing added sugar or other sweetening matter.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 115،260 5،371،165،200 583،560 5.06 20،625 708،280،117 76،773 3.72
1386 5،915 259،035،080 27،730 4.69 34،845 1،889،911،013 203،068 5.83
1387 50،142 778،264،360 79،704 1.59 3،500 206،672،884 21،576 6.16
1388 2،669 97،794،200 9،832 3.68 12،440 416،029،093 42،137 3.39
1389 5،471 425،461،664 41،034 7.50 64،000 2،199،469،550 215،627 3.37
1390 420 33،336،450 3،150 7.50 212،000 10،772،324،893 1،002،880 4.73
1391 2،620 195،194،541 8،518 3.25 46،160 3،792،395،611 282،946 6.13
1392 240 7،929،280 320 1.33 11،000 874،622،503 35،347 3.21
1393 1،250 245،438،025 9،375 7.50 47،000 4،639،616،037 172،603 3.67
1394 1،090 232،634،625 8،175 7.50 106،460 12،915،207،368 432،572 4.06
1395 2،487 702،071،578 22،095 8.88 107،809 18،121،154،018 565،497 5.25
1396 1،960 863،179،004 26،566 13.55 277،470 41،014،860،647 1،199،534 4.32
1397 650 509،906،025 6،060 9.32 120،458 23،390،414،329 562،010 4.67
1398 4،430 943،183،290 7،545 1.70 18 33،125،000 265 14.72
جمع 194,604 - 833,664 - 1,063,785 - 4,812,835 -
Cron Job Starts