کد تعرفه

0410

برگشت شرح تعرفه

محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Edible products of animal origin not elsewhere specified or included.

کد تعرفه

0410

شرح تعرفه

محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Edible products of animal origin not elsewhere specified or included.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 9،648 1،350،925،164 146،528 15.19 0 0 0 -
1388 2،969 718،983،876 72،193 24.32 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 4،430 221،441،800 19،700 4.45 0 0 0 -
1391 6،084 112،144،596 6،771 1.11 0 0 0 -
1392 5،731 709،709،970 28،655 5.00 0 0 0 -
1393 985 124،994،595 4،655 4.73 0 0 0 -
1394 26،813 2،263،742،964 75،877 2.83 100 469،052،997 15،772 157.72
1395 12،021 1،895،774،049 59،015 4.91 8،875 2،793،153،696 87،740 9.89
1396 30،460 5،370،654،278 159،834 5.25 6،540 3،378،372،157 100،348 15.34
1397 19،526 4،522،646،284 79،470 4.07 3،290 1،768،003،092 41،775 12.70
1398 24،749 16،667،375،000 133،339 5.39 125 1،286،500،000 10،292 82.34
جمع 143,416 - 786,037 - 18,930 - 255,927 -
Cron Job Starts