کد تعرفه

04100010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل

Royal jelly venom and propolis of honey bee

کد تعرفه

04100010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل

Royal jelly venom and propolis of honey bee

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 5،522 1،215،521،952 132،528 24.00 0 0 0 -
1388 1،776 423،000،576 42،368 23.86 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 550 3،264،600 300 0.55 0 0 0 -
1391 4،200 25،770،520 2،102 0.50 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 460 41،554،560 1،380 3.00 100 469،052،997 15،772 157.72
1395 1،000 161،895،000 5،000 5.00 0 0 0 -
1396 15،760 4،643،930،010 137،734 8.74 540 1،430،082،457 40،297 74.62
1397 6،990 883،722،000 21،580 3.09 200 456،287،462 10،864 54.32
1398 2،429 255،125،000 2،041 0.84 125 1،286،500،000 10،292 82.34
جمع 38,687 - 345,033 - 965 - 77,225 -