کد تعرفه

05051000

برگشت شرح تعرفه

ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار میرود؛ کرک

Feathers of a kind used for stuffing down

کد تعرفه

05051000

شرح تعرفه

ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار میرود؛ کرک

Feathers of a kind used for stuffing down

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 100 46،099،630 4،995 49.95
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 500 3،180،600 300 0.60 0 0 0 -
1391 4،307 39،036،272 2،752 0.64 480 129،708،812 5،274 10.99
1392 16،725 249،464،010 10،035 0.60 2،000 249،853،050 10،050 5.03
1393 410 590،821،920 23،074 56.28 0 0 0 -
1394 900 131،071،500 4،500 5.00 0 0 0 -
1395 15،839 202،399،230 6،402 0.40 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 9،800 735،000،000 5،880 0.60 0 0 0 -
جمع 48,481 - 52,943 - 2,580 - 20,319 -
Cron Job Starts