کد تعرفه

010612

برگشت شرح تعرفه

-- نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوکهای دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوکهای دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهیها (پستانداران از گونه pinnipedio):

Whales dolphins and porpoises mammals of the order Cetacea Manatees and dugongs mammals of the order sirenia seals sea lions and walruses mammals of the suborder Pinnipedia

کد تعرفه

010612

شرح تعرفه

-- نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوکهای دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوکهای دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهیها (پستانداران از گونه pinnipedio):

Whales dolphins and porpoises mammals of the order Cetacea Manatees and dugongs mammals of the order sirenia seals sea lions and walruses mammals of the suborder Pinnipedia

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 3،992 455،692،000 14،800 3.71
1396 1،000 1،167،648،000 36،000 36.00 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 360 59،854،320 1،425 3.96
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 1,000 - 36,000 - 4,352 - 16,225 -
Cron Job Starts