کد تعرفه

01061300

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)

Camels and other camelids Camelidae

کد تعرفه

01061300

شرح تعرفه

ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)

Camels and other camelids Camelidae

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 223،855 5،822،910،945 325،420 1.45 8،577 422،598،460 23،618 2.75
1392 184،105 6،781،678،280 274،053 1.49 4،732،217 276،496،242،269 11،136،156 2.35
1393 114،130 5،177،300،191 195،255 1.71 396،280 24،126،798،359 939،881 2.37
1394 65،200 2،756،460،276 93،799 1.44 0 0 0 -
1395 140،047 7،535،337،093 238،896 1.71 29،950 2،381،599،854 73،800 2.46
1396 199،476 18،985،288،684 573،824 2.88 3،538،722 208،202،827،579 5،957،188 1.68
1397 16،750 1،056،390،000 25،125 1.50 1،109،683 78،889،977،168 1،890،812 1.70
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 943,563 - 1,726,372 - 9,815,429 - 20,021,455 -
Cron Job Starts