کد تعرفه

01061400

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی

rabbits and hares

کد تعرفه

01061400

شرح تعرفه

ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی

rabbits and hares

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 85 75،000،000 600 7.06 0 0 0 -
جمع 85 - 600 - 0 - 0 -
Cron Job Starts