کد تعرفه

01061910

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی

Dogs and cats

کد تعرفه

01061910

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی

Dogs and cats

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 160 - 1,420 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 50 9,873,680 1,060 21.20 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 110 8,923,680 360 3.27 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts