کد تعرفه

01061910

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی

Dogs and cats

کد تعرفه

01061910

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی

Dogs and cats

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 50 9،873،680 1،060 21.20 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 110 8،923،680 360 3.27 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 18 33،750،000 270 15.00 0 0 0 -
جمع 178 - 1,690 - 0 - 0 -
Cron Job Starts