کد تعرفه

01061930

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی

Other for medical research and laboratories

کد تعرفه

01061930

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی

Other for medical research and laboratories

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 131،775 12 120.00
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 10 451،115،753 15،059 1,505.93
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 0 - 0 - 10 - 15,071 -
Cron Job Starts