کد تعرفه

010620

برگشت شرح تعرفه

ـ خزندگان (از جمله مار و لاکپشت دریایی):

Reptiles including snakes and turtles

کد تعرفه

010620

شرح تعرفه

ـ خزندگان (از جمله مار و لاکپشت دریایی):

Reptiles including snakes and turtles

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,270 - 4,800 - 9,825 - 83,343 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 200 83,184,405 8,989 44.95
1387 0 0 0 - 800 44,964,664 4,864 6.08
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 2,250 42,056,276 4,047 1.80
1390 0 0 0 - 1,050 139,873,552 13,159 12.53
1391 0 0 0 - 560 224,218,878 17,554 31.35
1392 0 0 0 - 3,000 89,834,940 3,618 1.21
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 2,270 136,459,200 4,800 2.11 75 329,800,698 10,936 145.81
1395 0 0 0 - 1,865 483,784,988 15,589 8.36
1396 0 0 0 - 7 126,838,807 3,564 509.14
1397 0 0 0 - 18 42,966,144 1,023 56.83
Cron Job Starts