کد تعرفه

010620

برگشت شرح تعرفه

ـ خزندگان (از جمله مار و لاکپشت دریایی):

Reptiles including snakes and turtles

کد تعرفه

010620

شرح تعرفه

ـ خزندگان (از جمله مار و لاکپشت دریایی):

Reptiles including snakes and turtles

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 200 83،184،405 8،989 44.95
1387 0 0 0 - 800 44،964،664 4،864 6.08
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 2،250 42،056،276 4،047 1.80
1390 0 0 0 - 1،050 139،873،552 13،159 12.53
1391 0 0 0 - 560 224،218،878 17،554 31.35
1392 0 0 0 - 3،000 89،834،940 3،618 1.21
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 2،270 136،459،200 4،800 2.11 75 329،800،698 10،936 145.81
1395 0 0 0 - 1،865 483،784،988 15،589 8.36
1396 0 0 0 - 7 126،838،807 3،564 509.14
1397 0 0 0 - 18 42،966،144 1،023 56.83
1398 0 0 0 - 11 192،000،000 1،536 139.64
جمع 2,270 - 4,800 - 9,836 - 84,879 -