کد تعرفه

01062010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

کد تعرفه

01062010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,270 - 4,800 - 1,500 - 1,809 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 1,500 44,814,357 1,809 1.21
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 2,270 136,459,200 4,800 2.11 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts