کد تعرفه

01062010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

کد تعرفه

01062010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 1،500 44،814،357 1،809 1.21
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 2،270 136،459،200 4،800 2.11 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 2,270 - 4,800 - 1,500 - 1,809 -