کد تعرفه

0713

برگشت شرح تعرفه

سبزیجات غلافدار خشک، غلافکنده، حتی پوستکنده یا لپه شده:

Dried leguminous vegetables shelled whether or not skinned or split

کد تعرفه

0713

شرح تعرفه

سبزیجات غلافدار خشک، غلافکنده، حتی پوستکنده یا لپه شده:

Dried leguminous vegetables shelled whether or not skinned or split

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 247,237,696 - 269,250,248 - 2,115,179,466 - 1,855,098,427 -
1385 23,059,083 138,529,894,408 15,082,334 0.65 133,952,013 486,856,544,605 52,870,060 0.39
1386 679,417 3,649,506,821 392,089 0.58 100,275,426 468,994,291,123 50,471,039 0.50
1387 7,541,437 95,735,396,480 10,451,997 1.39 125,342,552 728,986,117,452 75,782,228 0.60
1388 34,384,050 272,158,177,935 27,416,998 0.80 141,241,645 814,364,158,830 81,972,363 0.58
1389 10,808,367 86,030,836,775 8,302,081 0.77 164,489,013 1,014,053,183,397 98,130,721 0.60
1390 16,112,151 146,500,992,567 13,513,667 0.84 175,583,009 1,269,605,021,855 116,261,426 0.66
1391 7,273,179 109,441,765,522 8,708,824 1.20 99,106,280 1,592,760,804,855 101,808,548 1.03
1392 1,156,498 34,320,664,235 1,376,318 1.19 201,469,497 5,394,773,373,084 217,007,546 1.08
1393 40,088,718 1,150,957,694,376 43,103,182 1.08 88,753,445 2,543,436,476,319 96,351,745 1.09
1394 31,120,191 849,861,138,310 29,688,608 0.95 144,073,074 4,461,706,092,966 150,052,111 1.04
1395 9,313,194 294,192,807,188 9,399,896 1.01 211,592,168 7,088,960,830,303 225,210,283 1.06
1396 12,517,936 590,316,809,140 17,930,576 1.43 318,184,430 12,523,231,627,363 364,344,919 1.15
1397 53,183,475 4,190,113,989,316 83,883,680 1.58 211,116,914 9,388,263,404,170 224,835,437 1.06
Cron Job Starts