کد تعرفه

07133100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ لوبیا از گونه‌هایVigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek

Beans of the species Vigna mungo L. Hepper or Vigna radiata L. Wilczek

کد تعرفه

07133100

شرح تعرفه

ـ ـ لوبیا از گونه‌هایVigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek

Beans of the species Vigna mungo L. Hepper or Vigna radiata L. Wilczek

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 652,430 - 602,078 - 32,664,856 - 24,494,715 -
1385 364,596 3,896,196,453 425,874 1.17 920,581 2,419,331,330 262,153 0.28
1386 13,625 51,824,342 5,532 0.41 3,481,654 15,705,903,522 1,689,851 0.49
1387 852 4,162,393 409 0.48 9,923,932 66,311,944,265 6,951,949 0.70
1388 0 0 0 - 6,324,024 49,257,638,568 4,984,015 0.79
1389 0 0 0 - 2,230,460 16,115,004,662 1,556,091 0.70
1390 1,940 15,837,675 1,441 0.74 556,025 4,129,097,971 390,992 0.70
1391 55 1,615,746 66 1.20 0 0 0 -
1392 25,483 830,058,581 33,163 1.30 5,432,000 125,853,000,000 5,033,974 0.93
1393 47,330 1,659,642,839 61,737 1.30 178,300 4,301,048,825 161,272 0.90
1394 2,000 106,956,000 3,600 1.80 24,000 609,669,180 21,658 0.90
1395 1,153 52,491,684 1,688 1.46 2,260,880 70,168,834,401 2,208,139 0.98
1396 184,896 1,540,115,632 47,148 0.25 306,650 10,955,243,071 301,775 0.98
1397 10,500 899,640,000 21,420 2.04 1,026,350 39,331,969,605 932,847 0.91
Cron Job Starts