کد تعرفه

07133500

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ لوبیا چشم بلبلی

beans vigna unguiculata

کد تعرفه

07133500

شرح تعرفه

ـ ـ لوبیا چشم بلبلی

beans vigna unguiculata

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 20,276 - 27,863 - 3,393,530 - 3,143,975 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 1,336 44,217,396 1,782 1.33 0 0 0 -
1393 3,872 150,837,308 5,651 1.46 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 180 6,343,326 198 1.10 819,666 23,088,289,021 725,934 0.89
1396 348 25,995,024 792 2.28 974,259 28,142,576,091 851,713 0.87
1397 14,540 846,841,208 19,440 1.34 1,599,605 65,940,989,045 1,566,328 0.98