کد تعرفه

07133900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

07133900

شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،818،260 8،859،391،319 964،792 0.53 1،302،165 5،143،025،496 558،159 0.43
1386 27،346 130،468،568 14،058 0.51 6،628،385 24،644،194،820 2،657،120 0.40
1387 35،808 209،673،031 21،721 0.61 11،511،165 55،081،810،090 5،817،573 0.51
1388 163،329 793،958،556 80،193 0.49 11،956،305 83،114،996،091 8،337،449 0.70
1389 305،570 1،512،008،642 148،545 0.49 25،012،590 182،135،533،324 17،593،603 0.70
1390 116،190 1،059،591،214 95،065 0.82 28،405،436 214،361،869،174 20،084،281 0.71
1391 273،297 5،387،835،480 383،975 1.40 8،839،017 119،042،190،632 8،833،012 1.00
1392 36،027 894،634،439 36،075 1.00 4،919،761 170،146،913،153 6،864،517 1.40
1393 54،167 1،676،536،567 62،604 1.16 1،846،584 67،545،518،635 2،548،206 1.38
1394 198،927 11،969،636،864 399،621 2.01 2،191،706 58،916،642،319 2،019،855 0.92
1395 47،217 2،233،512،706 70،147 1.49 675،262 21،254،068،702 690،834 1.02
1396 9،930 554،181،492 16،970 1.71 477،800 14،479،908،420 417،470 0.87
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 3,086,067 - 2,293,765 - 103,766,176 - 76,422,079 -