کد تعرفه

01063110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم ‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

کد تعرفه

01063110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم ‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 40 14،391،262 1،362 34.05
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 0 - 0 - 40 - 1,362 -
Cron Job Starts