کد تعرفه

010632

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ طوطیها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکایجنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):

Psittaciformes including parrots parakeets macaws and cockatoos

کد تعرفه

010632

شرح تعرفه

ـ ـ طوطیها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکایجنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):

Psittaciformes including parrots parakeets macaws and cockatoos

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 644 1،119،574،650 113،096 175.61 0 0 0 -
1388 7،194 4،578،713،392 460،053 63.95 0 0 0 -
1389 3،239 4،900،516،108 475،800 146.92 120 91،081،633 8،809 73.41
1390 3،203 3،739،191،478 352،119 109.92 85 156،647،502 14،584 171.58
1391 4،354 17،255،042،188 1،021،069 234.51 5 13،196،934 1،076 215.20
1392 4،826 19،612،446،238 787،620 163.21 0 0 0 -
1393 10،115 24،643،786،974 922،338 91.18 5 24،637،978 965 193.00
1394 1،820 14،570،373،527 496،506 272.84 40 52،926،272 1،767 44.17
1395 735 16،082،258،870 515،489 701.35 136 321،593،370 10،290 75.66
1396 160 2،973،600،000 90،000 562.50 136 481،987،187 13،460 98.97
1397 13 175،646،000 2،178 167.51 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 36,302 - 5,236,267 - 527 - 50,951 -