کد تعرفه

08025220

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ خلال مغز پسته

Pistachionut in second shelled and chip

کد تعرفه

08025220

شرح تعرفه

ـ ـ ـ خلال مغز پسته

Pistachionut in second shelled and chip

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 9,175,313 - 229,587,177 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 1,943,814 777,560,951,235 47,576,613 24.48 0 0 0 -
1392 1,755,669 1,094,138,503,711 43,956,158 25.04 0 0 0 -
1393 1,978,203 1,374,802,003,495 51,524,619 26.05 0 0 0 -
1394 1,486,134 1,176,462,367,209 39,306,223 26.45 0 0 0 -
1395 771,763 562,491,756,532 17,677,862 22.91 0 0 0 -
1396 1,079,210 890,224,538,992 26,725,992 24.76 0 0 0 -
1397 160,521 177,568,881,422 2,819,709 17.57 0 0 0 -
Cron Job Starts