کد تعرفه

08041010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ استعمران

Estameran

کد تعرفه

08041010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ استعمران

Estameran

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 149،388 753،355،103 81،910 0.55 0 0 0 -
1386 1،880،170 10،499،297،637 1،127،612 0.60 0 0 0 -
1387 118،714 857،534،597 88،519 0.75 0 0 0 -
1388 158،759 1،562،713،458 158،036 1.00 0 0 0 -
1389 473،477 4،897،955،869 473،506 1.00 0 0 0 -
1390 4،769،299 53،431،194،340 4،741،396 0.99 0 0 0 -
1391 16،306،407 339،325،778،411 19،253،901 1.18 0 0 0 -
1392 14،545،094 427،339،812،454 17،191،089 1.18 710 53،960،451 2،177 3.07
1393 12،873،477 418،268،776،248 15،915،273 1.24 0 0 0 -
1394 7،539،282 276،653،774،439 9،381،815 1.24 0 0 0 -
1395 6،833،985 225،171،139،462 7،254،073 1.06 0 0 0 -
1396 6،902،810 199،964،120،110 6،119،764 0.89 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 72,550,862 - 81,786,894 - 710 - 2,177 -