کد تعرفه

010633

برگشت شرح تعرفه

-- شترمرغ‌ها

Ostriches emus Dromaius novaehollandiae

کد تعرفه

010633

شرح تعرفه

-- شترمرغ‌ها

Ostriches emus Dromaius novaehollandiae

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 56,253 - 312,054 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 8,115 1,151,771,408 52,984 6.53 0 0 0 -
1392 3,850 835,846,700 33,800 8.78 0 0 0 -
1393 1,745 1,317,503,375 50,480 28.93 0 0 0 -
1394 4,328 740,594,880 24,966 5.77 0 0 0 -
1395 12,425 1,965,382,500 62,125 5.00 0 0 0 -
1396 15,320 1,009,253,000 30,100 1.96 0 0 0 -
1397 10,470 3,303,857,400 57,599 5.50 0 0 0 -
Cron Job Starts