کد تعرفه

010633

برگشت شرح تعرفه

-- شترمرغ‌ها

Ostriches emus Dromaius novaehollandiae

کد تعرفه

010633

شرح تعرفه

-- شترمرغ‌ها

Ostriches emus Dromaius novaehollandiae

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 8،115 1،151،771،408 52،984 6.53 0 0 0 -
1392 3،850 835،846،700 33،800 8.78 0 0 0 -
1393 1،745 1،317،503،375 50،480 28.93 0 0 0 -
1394 4،328 740،594،880 24،966 5.77 0 0 0 -
1395 12،425 1،965،382،500 62،125 5.00 0 0 0 -
1396 15،320 1،009،253،000 30،100 1.96 0 0 0 -
1397 10،470 3،303،857،400 57،599 5.50 0 0 0 -
1398 47،213 64،646،163،597 517،169 10.95 0 0 0 -
جمع 103,466 - 829,223 - 0 - 0 -