کد تعرفه

01063310

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد

adult ostrich

کد تعرفه

01063310

شرح تعرفه

ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد

adult ostrich

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 7,900 - 31,770 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 4,570 363,638,340 14,820 3.24 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 1,100 173,035,500 5,500 5.00 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 2,230 566,621,950 11,450 5.13 0 0 0 -
Cron Job Starts