کد تعرفه

01063310

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد

adult ostrich

کد تعرفه

01063310

شرح تعرفه

ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد

adult ostrich

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 4،570 363،638،340 14،820 3.24 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 1،100 173،035،500 5،500 5.00 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 2،230 566،621،950 11،450 5.13 0 0 0 -
1398 7،590 7،493،750،000 59،950 7.90 0 0 0 -
جمع 15,490 - 91,720 - 0 - 0 -
Cron Job Starts