کد تعرفه

01063330

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ

One day Pullet Striches

کد تعرفه

01063330

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ

One day Pullet Striches

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 822 - 29,477 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 470 525,040,000 19,877 42.29 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 352 403,200,000 9,600 27.27 0 0 0 -