کد تعرفه

08102000

برگشت شرح تعرفه

ـ تمشک، توتکوهی، توت درختی و توت‌تمشکی

Raspberries blackberries mulberries and loganberries

کد تعرفه

08102000

شرح تعرفه

ـ تمشک، توتکوهی، توت درختی و توت‌تمشکی

Raspberries blackberries mulberries and loganberries

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 35,521 - 113,009 - 1,040 - 9,085 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 1,562 7,756,111 781 0.50 0 0 0 -
1388 1,400 50,042,160 5,040 3.60 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 52 1,349,993 124 2.38 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 19,788 1,809,691,563 66,518 3.36 0 0 0 -
1394 7,217 716,337,262 25,108 3.48 0 0 0 -
1395 4,502 366,827,344 11,838 2.63 1,040 274,465,464 9,085 8.74
1396 1,000 118,995,840 3,600 3.60 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts