کد تعرفه

0812

برگشت شرح تعرفه

میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظتکننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.

Fruit and nuts provisionally preserved for example by sulphur dioxide gas in brine in sulphur water or in other preservative solutions but unsuitable in that state for immediate consumption.

کد تعرفه

0812

شرح تعرفه

میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظتکننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.

Fruit and nuts provisionally preserved for example by sulphur dioxide gas in brine in sulphur water or in other preservative solutions but unsuitable in that state for immediate consumption.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,423,529 - 5,043,246 - 92,080 - 81,779 -
1385 584,003 6,117,810,299 665,548 1.14 42,000 113,559,440 12,295 0.29
1386 479,627 4,052,785,872 436,233 0.91 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 22,000 170,684,204 17,276 0.79
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 376,528 7,818,113,728 637,693 1.69 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 974,582 43,994,447,756 1,656,841 1.70 28,080 1,336,779,182 52,208 1.86
1394 637,849 34,926,033,953 1,168,538 1.83 0 0 0 -
1395 205,185 8,256,161,498 268,264 1.31 0 0 0 -
1396 150,474 6,273,780,486 192,174 1.28 0 0 0 -
1397 15,281 678,962,405 17,954 1.17 0 0 0 -
Cron Job Starts