کد تعرفه

01063920

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ

ornamental birds including canaries budgies and finches

کد تعرفه

01063920

شرح تعرفه

ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ

ornamental birds including canaries budgies and finches

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 3،540 318،549،660 34،626 9.78 2،420 1،076،939،207 117،091 48.38
1386 0 0 0 - 4،206 1،020،018،660 110،079 26.17
1387 1،237 120،209،330 13،205 10.68 0 0 0 -
1388 400 110،457،750 11،250 28.13 0 0 0 -
1389 9،860 412،041،700 39،550 4.01 0 0 0 -
1390 3،912 216،540،000 20،500 5.24 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 142 2،969،375،400 94،200 663.38 0 0 0 -
1396 772 17،029،096،000 506،000 655.44 91 382،643،034 11،295 124.12
1397 3،590 123،131،882،100 1،994،355 555.50 0 0 0 -
1398 3،667 137،450،265،179 1،099،602 299.88 0 0 0 -
جمع 27,120 - 3,813,288 - 6,717 - 238,465 -