کد تعرفه

01063920

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ

ornamental birds including canaries budgies and finches

کد تعرفه

01063920

شرح تعرفه

ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ

ornamental birds including canaries budgies and finches

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 23,453 - 2,713,686 - 6,717 - 238,465 -
1385 3,540 318,549,660 34,626 9.78 2,420 1,076,939,207 117,091 48.38
1386 0 0 0 - 4,206 1,020,018,660 110,079 26.17
1387 1,237 120,209,330 13,205 10.68 0 0 0 -
1388 400 110,457,750 11,250 28.13 0 0 0 -
1389 9,860 412,041,700 39,550 4.01 0 0 0 -
1390 3,912 216,540,000 20,500 5.24 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 142 2,969,375,400 94,200 663.38 0 0 0 -
1396 772 17,029,096,000 506,000 655.44 91 382,643,034 11,295 124.12
1397 3,590 123,131,882,100 1,994,355 555.50 0 0 0 -
Cron Job Starts