کد تعرفه

0904

برگشت شرح تعرفه

فلفل از گونه‌های Piper؛ فلفل از گونه‌های Capsicum یا Pimenta خشک کرده یا خردکرده یا ساییده.

Pepper of the genus Piper dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.

کد تعرفه

0904

شرح تعرفه

فلفل از گونه‌های Piper؛ فلفل از گونه‌های Capsicum یا Pimenta خشک کرده یا خردکرده یا ساییده.

Pepper of the genus Piper dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,400,424 - 3,008,710 - 43,781,875 - 150,652,752 -
1385 230,040 2,006,686,256 218,031 0.95 1,924,605 18,546,096,592 2,019,233 1.05
1386 212,342 2,098,043,307 226,489 1.07 2,357,228 22,772,601,262 2,450,195 1.04
1387 199,203 2,352,622,695 242,912 1.22 3,332,494 44,910,473,086 4,664,240 1.40
1388 171,590 3,558,405,183 358,693 2.09 3,385,662 54,113,702,633 5,456,418 1.61
1389 106,556 2,772,901,896 267,839 2.51 3,577,035 69,965,021,348 6,780,672 1.90
1390 128,903 2,641,714,193 240,800 1.87 3,635,293 80,202,542,450 7,371,755 2.03
1391 296,179 10,432,479,080 502,899 1.70 3,689,067 218,909,354,900 13,131,632 3.56
1392 68,838 3,329,400,036 134,383 1.95 2,278,172 344,034,678,411 13,790,468 6.05
1393 415,397 11,867,548,987 449,565 1.08 3,322,459 423,744,457,731 16,019,468 4.82
1394 37,478 1,458,563,717 49,610 1.32 2,637,857 471,266,529,444 16,046,813 6.08
1395 47,708 1,802,797,841 57,250 1.20 3,378,617 632,413,721,203 20,271,349 6.00
1396 63,136 2,343,027,602 71,014 1.12 6,764,743 966,425,168,082 28,908,290 4.27
1397 423,054 15,473,615,256 189,225 0.45 3,498,643 577,519,425,045 13,742,219 3.93
Cron Job Starts