کد تعرفه

01064110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل

Colony of honey bees

کد تعرفه

01064110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل

Colony of honey bees

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 111،726 1،898،037،784 133،619 1.20 0 0 0 -
1392 77،857 3،693،734،573 149،193 1.92 0 0 0 -
1393 52،237 3،229،664،459 125،848 2.41 0 0 0 -
1394 16،707 1،687،765،000 59،426 3.56 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 569،963 82،581،032،050 976،480 1.71 0 0 0 -
1398 490،525 117،453،625،000 942،848 1.92 0 0 0 -
جمع 1,319,015 - 2,387,414 - 0 - 0 -
Cron Job Starts