کد تعرفه

01064110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل

Colony of honey bees

کد تعرفه

01064110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل

Colony of honey bees

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 828,490 - 1,444,566 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 111,726 1,898,037,784 133,619 1.20 0 0 0 -
1392 77,857 3,693,734,573 149,193 1.92 0 0 0 -
1393 52,237 3,229,664,459 125,848 2.41 0 0 0 -
1394 16,707 1,687,765,000 59,426 3.56 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 569,963 82,581,032,050 976,480 1.71 0 0 0 -
Cron Job Starts