کد تعرفه

01064120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل

Queen of honey bees

کد تعرفه

01064120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل

Queen of honey bees

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 14,000 - 18,624 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 14,000 782,208,000 18,624 1.33 0 0 0 -
Cron Job Starts