کد تعرفه

01064120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل

Queen of honey bees

کد تعرفه

01064120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل

Queen of honey bees

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 14،000 782،208،000 18،624 1.33 0 0 0 -
1398 40،880 6،562،500،000 52،500 1.28 0 0 0 -
جمع 54,880 - 71,124 - 0 - 0 -
Cron Job Starts