کد تعرفه

0906

برگشت شرح تعرفه

دارچین و گل درخت‌ دارچین.

Cinnamon and cinnamontree flowers.

کد تعرفه

0906

شرح تعرفه

دارچین و گل درخت‌ دارچین.

Cinnamon and cinnamontree flowers.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 134,461 - 240,562 - 40,203,096 - 55,592,773 -
1385 2,449 37,183,087 4,040 1.65 2,197,775 19,204,621,315 2,087,524 0.95
1386 11,960 90,240,550 9,710 0.81 2,728,225 23,719,333,865 2,554,508 0.94
1387 1,140 22,958,316 2,426 2.13 2,118,093 18,414,438,904 1,902,868 0.90
1388 20,697 112,632,866 11,211 0.54 3,442,998 30,959,978,101 3,118,264 0.91
1389 1,000 16,792,000 1,600 1.60 2,635,990 24,889,640,135 2,402,580 0.91
1390 2,541 42,338,588 3,973 1.56 2,917,041 30,105,756,280 2,706,156 0.93
1391 3,919 215,282,110 16,789 4.28 2,420,081 37,982,814,355 2,243,853 0.93
1392 16,636 884,791,555 35,685 2.15 2,915,603 75,560,898,115 3,040,322 1.04
1393 21,470 1,136,334,939 41,926 1.95 4,287,588 186,999,708,074 6,992,072 1.63
1394 13,685 1,472,797,024 49,138 3.59 2,338,700 138,068,423,946 4,619,426 1.98
1395 12,200 508,577,547 16,004 1.31 3,785,591 229,655,491,756 7,354,037 1.94
1396 8,958 373,458,838 11,290 1.26 4,739,071 311,041,049,689 9,044,253 1.91
1397 17,807 1,627,237,060 36,769 2.06 3,676,340 316,008,044,440 7,526,910 2.05
Cron Job Starts