کد تعرفه

090812

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:

has been crushed or pulverizet

کد تعرفه

090812

شرح تعرفه

ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:

has been crushed or pulverizet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 863 - 1,500 - 78,092 - 235,449 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 11,625 77,627,839 6,332 0.54
1392 850 36,725,010 1,463 1.72 18,000 251,666,820 10,170 0.57
1393 13 941,428 37 2.96 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 11,007 1,108,916,465 37,330 3.39
1395 0 0 0 - 100 8,447,872 263 2.63
1396 0 0 0 - 24,020 3,544,285,854 102,373 4.26
1397 0 0 0 - 13,340 3,411,244,704 78,981 5.92