کد تعرفه

01069020

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترلکننده آفات، بیماریها و علف‌های هرزه)

Micro organism ingredietnt Live ingredients that eantral diseouse and weed

کد تعرفه

01069020

شرح تعرفه

ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترلکننده آفات، بیماریها و علف‌های هرزه)

Micro organism ingredietnt Live ingredients that eantral diseouse and weed

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 626,622 - 1,266,011 - 53,070 - 2,013,724 -
1385 8,000 156,531,600 17,091 2.14 0 0 0 -
1386 40,359 751,355,400 81,484 2.02 0 0 0 -
1387 152,729 3,424,774,616 348,037 2.28 0 0 0 -
1388 54,065 1,852,532,336 185,738 3.44 0 0 0 -
1389 83,009 1,173,640,836 113,566 1.37 0 0 0 -
1390 251,914 4,136,541,240 374,604 1.49 0 0 0 -
1391 3,650 139,923,600 5,700 1.56 4,007 7,100,394,930 567,230 141.56
1392 0 0 0 - 1,174 2,927,399,353 117,817 100.36
1393 0 0 0 - 1,891 6,814,190,762 256,687 135.74
1394 32,896 3,977,074,080 139,791 4.25 1,859 7,106,666,622 241,859 130.13
1395 0 0 0 - 5,658 4,353,200,298 138,144 24.42
1396 0 0 0 - 11,886 9,700,719,919 278,971 23.47
1397 0 0 0 - 10,426 6,545,096,634 160,569 15.40
1398 0 0 0 - 16,169 31,555,875,000 252,447 15.61
Cron Job Starts