کد تعرفه

01069020

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترلکننده آفات، بیماریها و علف‌های هرزه)

Micro organism ingredietnt Live ingredients that eantral diseouse and weed

کد تعرفه

01069020

شرح تعرفه

ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترلکننده آفات، بیماریها و علف‌های هرزه)

Micro organism ingredietnt Live ingredients that eantral diseouse and weed

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 8،000 156،531،600 17،091 2.14 0 0 0 -
1386 40،359 751،355،400 81،484 2.02 0 0 0 -
1387 152،729 3،424،774،616 348،037 2.28 0 0 0 -
1388 54،065 1،852،532،336 185،738 3.44 0 0 0 -
1389 83،009 1،173،640،836 113،566 1.37 0 0 0 -
1390 251،914 4،136،541،240 374،604 1.49 0 0 0 -
1391 3،650 139،923،600 5،700 1.56 4،007 7،100،394،930 567،230 141.56
1392 0 0 0 - 1،174 2،927،399،353 117،817 100.36
1393 0 0 0 - 1،891 6،814،190،762 256،687 135.74
1394 32،896 3،977،074،080 139،791 4.25 1،859 7،106،666،622 241،859 130.13
1395 0 0 0 - 5،658 4،353،200،298 138،144 24.42
1396 0 0 0 - 11،886 9،700،719،919 278،971 23.47
1397 0 0 0 - 10،426 6،545،096،634 160،569 15.40
1398 0 0 0 - 16،169 31،555،875،000 252،447 15.61
جمع 626,622 - 1,266,011 - 53,070 - 2,013,724 -
Cron Job Starts