کد تعرفه

090961

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :

Not crushed and not pulverizet

کد تعرفه

090961

شرح تعرفه

ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :

Not crushed and not pulverizet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 418,490 - 1,289,296 - 343,015 - 446,929 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 95,896 6,464,922,545 329,586 3.44 0 0 0 -
1392 34,825 3,021,956,651 121,887 3.50 0 0 0 -
1393 71,632 6,737,073,216 250,711 3.50 0 0 0 -
1394 48 4,345,920 144 3.00 104,000 2,367,417,780 78,498 0.75
1395 0 0 0 - 181,000 8,289,367,269 267,123 1.48
1396 50 5,620,540 166 3.32 42,350 1,838,397,326 55,994 1.32
1397 216,039 36,469,329,960 586,802 2.72 15,665 1,782,858,697 45,314 2.89