کد تعرفه

0201

برگشت شرح تعرفه

گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.

Meat of bovine animals fresh or chilled.

کد تعرفه

0201

شرح تعرفه

گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.

Meat of bovine animals fresh or chilled.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 126 6،377،350 685 5.44 1،924،222 46،070،739،715 4،956،366 2.58
1387 0 0 0 - 39،894 1،627،701،080 172،707 4.33
1388 0 0 0 - 3،522،370 146،379،156،747 14،804،274 4.20
1389 7،211 743،997،470 72،110 10.00 639،935 41،755،328،138 4،036،199 6.31
1390 86،873 9،270،804،930 868،579 10.00 262،930 18،090،388،477 1،600،425 6.09
1391 0 0 0 - 4،396،531 589،715،744،482 30،503،761 6.94
1392 0 0 0 - 2،755،550 405،801،153،137 16،405،304 5.95
1393 0 0 0 - 1،775،207 247،800،967،014 9،434،233 5.31
1394 0 0 0 - 4،017،988 505،295،577،510 17،081،011 4.25
1395 0 0 0 - 143،400 33،113،472،358 1،057،642 7.38
1396 0 0 0 - 10،905 1،954،950،315 59،977 5.50
1397 0 0 0 - 3،978،259 987،823،082،399 23،508،869 5.91
1398 0 0 0 - 6،828،844 4،970،189،375،000 39،736،647 5.82
جمع 94,210 - 941,374 - 30,296,035 - 163,357,415 -
Cron Job Starts