ضوابط ساخت وساز واحدهای صنعتی در شهرک ها /نواحی صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی

12 دانلودها

ضوابط ساخت وساز واحدهای صنعتی در شهرک ها /نواحی صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی مقدمه:
ضوابـط و مقـررات سـاخت و سـاز واحدهـاي صنعتي در سـطح شـهركها /نواحي صنعتـي و مناطق ویـژه اقتصادی به منظور دسـتيابي بـه توسـعه متـوازن كالبـدي و همچنيـن احصـا و بكارگيري اسـتاندارهاي مورد نيـاز حائز اهميت مي باشـد. قدمت ضوابط سـاخت و سـاز واحدهـاي صنعتـي بـا ايجـاد اوليـن شـهرك هاي صنعتي در سـطح كشـور برابري مي كنـد . از آنجايي كـه پويايـي از اصول غير قابـل انـكار هـر پديـده زنـده محسـوب مـي گردد لـذا شـهرك / ناحيـه صنعتـي و منطقه ويـژه اقتصـادي به عنـوان يك پديـده زنده مسـتقر در فضـاي ملـي از ايـن امـر مسـتثني نبـوده و ضـرورت بازنگري بـر ضوابـط حاكم بر نحوه سـاخت و سـاز واحدهـاي صنعتي امـري بديهـي تلقـي مـي گـردد. بديـن منظور بازنگـري ضوابط مذكـور در دسـتور كار معاونت فنی سـازمان قـرار گرفـت ونهايتا پس از طـرح در هيـات مديره سـازمان به تصويب رسـيد. ضوابـط موصـوف در راسـتاي تحقـق منويـات مندرج در مـاده 13 آئيـن نامه اجرايي قانون تاسـيس شـركت شـهركهاي صنعتي ايران تهيه گرديده اسـت.

هدف:
هـدف اصلـی از تهیـه ضوابـط و مقـررات سـاخت و سـاز ، تدوين ضوابطی در راسـتای ایجـاد هماهنگـی و یکنواختـی در اجرای طرح هـای مربـوط بـه داخـل قطعات تفکیکی بـا در نظر گرفتـن نیازهای واقعی صاحبـان صنعت و پرهیـز از به کارگیری طرح های سـلیقه ای و همسـان سـازی طـرح هـا می باشـد، بطوریکـه این ضوابـط بتواند، بعنوان یک مبنای مشـترک و ملـی برای احداث بنا )متناسـب و مرتبـط بـا مصـارف و کاربریهـای صنعتـی( در شـهرك هـا / نواحـي صنعتي و مناطق ویـژه اقتصادی و بـا در نظر گرفتـن كليه موارد فنـي جهـت بهـره بـرداري صاحبان صنايـع در شـهركها/ نواحي صنعتـي و مناطق ویـژه اقتصادی مد نظر قـرار گيرد....
برای مشاهده متن کامل فایل pdf  را دانلود نمایید.
دسته: قوانین، ضوابط و بخشنامه‌ها
حجم فایل: 729.54 KB
نوع فایل: application/pdf
دانلود: 12 بار
تاریخ ایجاد: 1398/03/18
آخرین به روزرسانی: 1398/03/18

اسناد مرتبط

ضوابط معیار های اسقرار واحد های صنعتی و تولیدی
ضوابط معیار های اسقرار واحد های صنعتی و تولیدی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی + بخشنامه و دستورالعمل

سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو 
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۳/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۵۰۷ـ۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی» را به شرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل حق بهره برداري سال 1398
دستورالعمل حق بهره برداري سال 1398

دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی، شهرکهای فناوری و مناطق ویژه اقتصادی سال ۱۳۹۸


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید