WhatsApp
09033336624
کد تعرفه شرح
نتایج 10801 تا 10846 از کل 10846 نتیجه
38245000 ـ ملاط‌ها و بتون‌های غیرنسوز
38246000 ـ سوربیتول غیر از آنچه که مشمول شماره فرعی 44 2905 میشود
ـ مخلوط‌ها حاوی مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان یا پروپان:
38247100 ـ ـ شامل کلروفلوئور کربن‌ها (CFCS)، محتوی یا فاقد هیدرو کلروفلوئور و کربن‌ها (HCFCs)، پرفلوئورکربن‌ها (PFCS) یا هیدروفلوئور و کربن‌ها (HFCS)
38247200 -- شامل بروموکلرودی فلوئورومتان، بروموتری فلوئورومتان یا دیبروموتترافلوئورواتان‌ها
38247300 ـ ـ حاوی هیدرو بروموفلوئورو کربن‌ها (HBFCs)
38247400 ـ ـ حاوی هیدرو کلروفلوئورو کربن‌ها (HCFCs)محتوی یا فاقد پرفلوئوروکربن‌ها (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربن‌ها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs)
38247500 ـ ـ حاوی تترا کلرواتان کربن
38247600 ـ ـ حاوی 1، 1، 1- تریکلرواتان (کلروفرم متیل)
38247700 ـ ـ حاوی برومو تیل (بروماید متیل) یا بروموکلرومتان
38247800 ـ ـ حاوی پرفلـــوئـــوروکربن‌هــــا (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربن‌ها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs)یا هیدروکلروفلوئوروکربن‌ها (HCFCs)
38247900 ـ ـ سایر
ـ محصولات مشخص شده در یادداشت شماره فرعی(3) این فصل:
38248100 ـ ـ دارای اکسیران (اتیلن اکساید)
38248200 ـ ـ دارای بیفنیل‌های پلیکلرینه (PCBs)، ترفنیل‌های پلیکلرینه (PCTs) یا بیفنیل‌های پلیبرومینه (PBBs)
38248300 ـ ـ دارای tris (سه تاییهای) (2، 3- دیبروموپروپیل) فسفات
38248400 ـ ـ دارای آلدرین (ISO)، کامفکلور (ISO) توکسافن (toxaphene (ISO) camphechlor)، کلردان (ISO) chlordane ، کلردکون (ISO) chlordecone، ددت (ISO) (کلوفنوتان (INN)، 1،1،1-تری کلرو-2،2-بیس(-pکلروفنیل) اتان) chlorophenyl)ethane) ,1,1,1-trichloro-2,2-bis(DDT (ISO) (clofenotane (INN)، دیلدرین(INN) dieldrin(ISO)، اندوسولفان endosulfan(ISO) ،اندرینendrin(ISO) ، هپتا کلرheptachlor(ISO) یا میرکس mirex(ISO)
38248500 ـ ـ دارای 6،5،4،3،2،1- هگزاکلرو سیکلو هگزان (HCH(ISO))، شامل لیندین (ISO,INN)lindane
38248600 ـ ـ دارای پنتاکلروبنزن (ISO) یا هگزاکلروبنزن(ISO)
38248700 ـ ـ دارای پرفلوئورواکتان سولفونیک اسید، نمکهای آن، سولفونامیدهای پرفلوئورواکتان، یا پرفلوئورواکتان سولفونیل فلوراید
38248800 ـ ـ دارای اترهای تترا- پنتا- هگزا- هپتا- یا اکتا برومودی فنیل
ـ سایر:
38249100 ـ ـ مخلوط و فرآوردههای عمدتاً متشکل از (5-اتیل-2-متیل-2-اکسیدو oxido-1و3و2-دیاکسافسفینان-5-ایلyl) متیل متیل متیل فسفونات و بیس bis [(5- اتیل-2- متیل-2- اکسیدو oxido-1و3و2-دی اکسافسفینان -5-ایلyl) متیل] متیل فسفونات
382499 ـ ـ سایر
38249910 --- اسپری پاک کننده وسایل الکتریکی و الکترونیکی
38249920 --- سیلیکاژل به شکل پرک
38249930 --- مواد آبکاری
38249940 --- پاککنندههای صنعتی
38249950 --- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 TP
38249960 --- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560
38249970 --- دی متیل متیل فسفونات، پلیمر با اکسیران و فسفروس اکسید
38249980 --- غربال مولکولی (مولکولارسیو) بر پایه زئولیت
38249990 ـ ـ ـ سایر
3825 پسمانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل:
38251000 ـ زباله شهرداریها
38252000 ـ گل و لای فاضلاب
38253000 ـ ضایعات کلینیکی
ـ ضایعات حلال‌های آلی:
38254100 ـ ـ‌ هالوژنه
38254900 ـ ـ سایر
38255000 ـ ضایعات محلول‌ها حاصل از شست و شوی سطح فلزات، ضایعات مایعات هیدرولیکی، ضایعات مایعات ترمز و مایعات ضدیخ
ـ سایر ضایعات صنایع شیمیایی یا صنایع واسطه:
38256100 ـ ـ ‌عمدتاً حاوی اجزای تشکیل‌دهنده آلی
38256900 ـ ـ سایر
38259000 ـ سایر
38260000 سوخت بیودیزل (Biodiesel)‌ و مخلوط ‌های آن که فاقد یا دارای کمتر از70% وزنی روغن‌های نفتی یا روغن های حاصل از مواد معدنی قیری میباشد.
Cron Job Starts