کد تعرفه شرح
نتایج 10501 تا 10600 از کل 10846 نتیجه
34021240 ـ ـ ـ کوکو آمید و بتائین
34021250 ـ ـ ـ بیس (اسلوکسیاتیل) هیدروکسی اتیل متیل آمونیوم متو سولفات 5 درصد
34021290 ـ ـ ـ سایر
340213 ـ ـ غیر یونیک:
34021310 ـ ـ ـ الکل چرب اتوکسیله
34021320 ـ ـ ـ نونیل فنل اتوکسیله
34021330 ـ ـ ـ پلیاتیلن گلیکول اتوکسیله
34021390 ـ ـ ـ سایر
34021900 ـ ـ سایر
340220 ـ فرآورده‌های بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی:
34022010 ـ ـ ـ دترجنت قالبی، پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده‌های همانند با بسته‌بندی حداکثر 5 کیلوگرم و مناسب برای شست و شوی دستی
34022020 ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده‌های همانند، با بسته‌بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین‌های شست و شو
34022090 ـ ـ ـ سایر
340290 ـ سایر:
34029010 ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآوردههای همانند، در بسته‌بندی بیشتر از 5 کیلوگرم مناسب برای شست و شو یا پاکیزگی دستی و ماشینی
34029020 ـ ـ ـ پاککننده‌های صنعتی
34029030 ـ ـ ـ مواد آبکاری
34029040 ـ ـ ـ مواد تعاون نساجی
34029090 ـ ـ ـ سایر
3403 فرآورده‌های روان کننده (از جمله فرآورده‌های ‌‌روغنی برایبرش (Cutting oil)، فرآورده‌های ضدزنگ یا ضدخوردگی و فرآورده‌ها از انواعی که برای نرمکردن مواد نسجی، روغن مالی یا چربکردن چرم، پوست‌های نرم یا سایر موادبه کار میرود، بهاستثنای آنهایی که به عنوان مواد متشکله اساسی 70 درصد وزنی یا بیشتر دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های مواد معدنی قیری باشند.
ـ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های مواد معدنی:
34031100 ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم (Furskins) یا سایر مواد
34031900 ـ ـ سایر
ـ سایر:
34039100 ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم یا سایر مواد
340399 ـ ـ سایر:
34039910 ـ ـ ـ روانکننده سیلیکونی
34039990 ـ ـ ـ سایر
3404 موم‌های مصنوعی و موم‌های آماده.
340420 ـ از پلی (اکسی اتیلن) (پلی اتیلن گلیکول):
34042010 ـ ـ ـ پلی اتیلن گلایکول 1000، 1500، 2000، 3000، 3350، گرید دارویی
34042090 ـ ـ ـ سایر
34049000 ـ سایر
3405 واکس و کرم برای کفش، برای مبلمان، کف اتاق، برای بدنه وسایل نقلیه، برای شیشه و فلزات، خمیر و پودر برای جلا دادن و فرآورده‌های همانند (حتی به شکل کاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستیکی یا کائوچوی متخلخل،آغشته، اندوده‌شده یا پوشانده شده با این فرآورده‌ها)، بهاستثنای موم‌های شماره 04 34.
34051000 ـ واکسها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش یا چرم
34052000 ـ واکسها‌، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ یا سایر اشیای چوبی
34053000 ـ واکسها و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه بهاستثنای واکس‌ها برای فلزات
34054000 ـ خمیر، پودر و سایر فرآورده‌ها برای تمیزکاری
34059000 ـ سایر
34060000 انواع شمع و اشیای همانند.
340700 خمیر برای قالب‌گیری، همچنین آنهایی که برای سرگرمی کودکان عرضه میشوند؛ ترکیبات موسوم به «موم دندان‌سازی» یا «ترکیبات قالب‌گیری برای دندان‌سازی» عرضه شده به صورت مجموعه (Set) بسته‌بندی برای خرده‌فروشی، یا به اشکال همانند؛ یا سایر فرآورده‌های دندان‌سازی، براساس گچ (همچنین گچ تکلیس شده یا سولفات کلسیم).
34070010 ـ ـ ـ فرآورده‌های دندانسازی
34070090 ـ ـ ـ سایر
3501 کازئین‌ها، کازئینات‌ها و سایر مشتقات کازئین؛ چسب‌های کازئین.
35011000 ـ کازئین
35019000 ـ سایر
3502 آلبومین‌ها (ازجمله کنسانتره‌های دو یا چند پروتئین آب پنیر، (لاکتوسرم) محاسبه شده براساس ماده خشک، دارای بیش از 80 درصد وزنی پروتئین آب‌پنیر)، آلبومینات‌ها و سایر مشتقات آلبومین.
ـ آلبومین تخم پرندگان:
35021100 ـ ـ خشککرده
35021900 ـ ـ سایر
35022000 ـ آلبومین شیر، همچنین تغلیظ شده‌ها از دو یا چند پروتئین آب‌پنیر (لاکتوسرم)
35029000 ـ سایر
350300 ژلاتین (از جمله آنهاییکه به صورت ورقه‌های مربع یا مستطیل عرضه شده، حتی کار شده در سطح یا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سریشم ماهی (Isinglass)؛ سایر چسب‌های حیوانی، بهاستثنای چسب‌های کازئین مشمول شماره 01 35.
35030010 ـ ـ ـ کپسول خالی ژلاتینی
35030020 ـ ـ ـ کپسول دارویی از نوع ژلاتین
35030090 ـ ـ ـ سایر
35040000 پپتون‌ها و مشتقات آنها؛ سایر مواد پروتئینی و مشتقات آنها، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتی عمل آمده با کروم.
3505 دکسترین و سایر نشاسته‌ها و فکول‌های تغییر یافته (از جمله، مثلاً نشاسته‌ها و فکول‌های از قبیل ژلاتینیزه یا استریفیه شده)؛ چسب‌ها براساس نشاسته یا فکول، یا براساس دکسترین یا سایر نشاسته‌ها و فکول‌های تغییریافته.
350510 ـ دکسترین و سایر نشاسته‌ها و فکول‌های تغییر یافته:
35051010 ـ ـ ـ نشاسته حفاری (پر ژلاتینه)
35051020 ـ ـ ـ مالتو دکسترین
35051090 ـ ـ ـ سایر
35052000 ـ چسب‌ها
3506 چسب‌ها و سایر چسباننده‌های آماده که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ محصولات از هر قبیل مورد مصرف به عنوان چسب یا چسباننده، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده با وزن خالص که از یک کیلوگرم بیشتر نباشد.
35061000 ـ محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده‌فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته‌هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد
ـ سایر:
35069100 ـ ـ چسباننده‌ها براساس پلیمرهای مشمول شماره 01 39 لغایت 13 39 یا براساس کائوچو
35069900 ـ ـ ‌سایر
3507 آنزیم‌ها؛ آنزیم‌های آماده که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
35071000 ـ پنیر مایع و کنسانتره‌های آن
35079000 ـ سایر
36010000 باروت
36020000 مواد منفجره آماده، غیر از باروت.
36030000 فتیله‌های مواد منفجره (ایمنی)؛ ریسمان‌های منفجرکننده (Detonating fuses)؛ چاشنیها یا کپسول‌های منفجرکننده؛ آتش‌زنه‌ها (Igniters)؛ منفجرکننده‌های برقی.
3604 اشیاء برای آتشبازی، منورهای علامت‌دهنده، موشکهای باران‌ساز (Rain rocket)، علامت‌دهنده‌ها در هوای مه‌آلود (Fog signals) و سایر اشیای فن آتشبازی،
36041000 ـ اشیاء برای آتشبازی
360490 ـ سایر
36049010 ـ ـ ـ کپسول باران ساز
36049090 ـ ـ ـسایر
36050000 کبریت‌ها، غیر از اشیای فن ‌آتشبازی شماره 04 36.
3606 فروسریوم (Ferro-cerium) و سایر آلیاژهای آتش‌زا به هر شکل؛ اشیاء از مواد قابل اشتعال مذکور در یادداشت 2 این فصل.
36061000 ـ سوخت‌های مایع و گازهای سوختی مایع شده در ظروف از انواعی که برای پر کردن یا دوباره پرکردن فندکهای سیگار یا روشنکن‌ها و فندکهای همانند به کار میروند و ظرفیت آنها از 300 سانتیمتر مکعب بیشتر نباشد
36069000 ـ سایر
3701 صفحه‌ها و فیلم‌های عکاسی به صورت تخت، حساس‌شده، عکسبرداری نشده، از هر ماده بهغیر از کاغذ، مقوا یا مواد نسجی؛ فیلم‌های عکاسی به صورت تخت با خصوصیت ظهور و چاپ فوری، حساس شده، عکسبرداری نشده، حتی در محفظه.
37011000 ـ برای اشعه ایکس
37012000 ـ فیلم‌ها با خصوصیت ظهور و چاپ فوری
370130 ـ سایر صفحه‌ها و فیلم‌هایی که هر ضلع آن از 255 میلیمتر بیشتر باشد:
37013010 ـ ـ ـ زینگ افست
37013020 ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویربرداری پزشکی
37013030 --- کلیشه‌ چاپ
37013090 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر:
37019100 ـ ـ برای عکاسی رنگی (پلی کروم Polychrome)
370199 ـ ـ سایر:
37019910 ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویر برداری پزشکی
37019920 ـ ـ ـ زینک افست
37019930 --- کلیشه‌ چاپ
37019990 ـ ـ ـ سایر
3702 فیلم‌های عکاسی به صورت رول، حساس شده، عکسبرداری نشده،‌ از هر ماده غیر از کاغذ، مقوا یا مواد نسجی؛ فیلم‌های عکاسی با خصوصیت ظهور و چاپ فوری، به صورت رول، حساس شده، عکسبرداری نشده.
37021000 ـ برای اشعه ایکس