کد تعرفه شرح
نتایج 10101 تا 10200 از کل 10846 نتیجه
29419030 ـ ـ ـ سفیکسیم تری هیدرات
29419040 ـ ـ ـ سفازولین سدیم
29419050 ـ ـ ـ سفتریاکسون سدیم
29419090 ـ ـ ـ سایر
294200 سایر ترکیبات آلی
29420010 ـ ـ ـ سیتالوپرام
29420020 ـ ـ ـ سیمواستاتین
29420030 ـ ـ ـ کلو پیدوگرل هیدروژن ‌سولفات
29420090 ـ ـ ـ سایر
3001 غدد و سایر اعضای بدن برای مصارف اپوتراپی (Opotherapie) به حالت خشککرده حتی به شکل پودر، عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها که برای مصارف اپوتراپی به کار میرود؛ هپارین و املاح آن؛ سایر مواد انسانی یا حیوانی تهیه شده به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری که در جای دیگر‌گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
30012000 ـ عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها
30019000 ـ سایر
3002 خون انسان؛ خون حیوان که جهت استفاده در درمان و معالجه، پیشگیری و یا تشخیص بیماری تهیه میگردد؛ آنتی سرم‌ها، و دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته باشد یا از طریق فرآیند‌های حاصل از بیوتکنولوژی بهدست آمده باشد واکسن ها توکسین‌ها، کشت موجودات ذرهبینی (به استثنای مخمرها) و محصولات مشابه.
ـ آنتی سرم‌ها، دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند‌های بیو تکنولوژیک بهدست آمده باشند.
30021100 ـ ـ کیتهای تست تشخیص مالاریا
30021200 ـ ـ آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
30021300 ـ ـ محصولات مصونیت بخش، غیرمخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) تهیه نشده، یا به اشکال یا بستهبندی برای خردهفروشی نباشد.
30021400 ـ ـ محصولات مصونیت بخش، مخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) شده تهیه نشده، یا به اشکال یا بستهبندی برای خردهفروشی نباشد.
30021500 ـ ـ محصولات مصونیت بخش، که در مقادیر معین (DOSES) تهیه شده یا به اشکال یا بستهبندی برای خردهفروشی باشد.
30021900 ـ ـ سایر
30022000 ـ واکسن‌ها برای پزشکی
300230 ـ واکسن‌ها برای دامپزشکی:
30023010 ـ ـ ـ واکسن‌های تولید مشابه داخل
30023090 ـ ـ ـ سایر
300290 ـ سایر :
30029010 ـ ـ ـ عوامل میکروارگانیسم (عوامل میکروبیکنترلکننده آفات بیماریها و علف‌های هرز)
30029020 ـ ـ ـ میکروارگانیسمهای پروبیوتیک
30029090 ـ ـ ـ سایر
3003 داروها (بهاستثنای محصولات شماره 02 30، 05 30 یا 06 30) متشکل از محصولات مخلوط شده با یکدیگر به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری تهیه گردیده ولی به مقادیر معین (Doses) یا به اشکال یا در بسته‌های خرده فروشی عرضه نشده باشد.
300310 ـ دارای پنیسیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنیسیلانیک، یا استرپتومایسین‌ها یا مشتقات این محصولات:
30031010 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30031090 ـ ـ ـ سایر
300320 ـ سایر، دارای آنتیبیوتیکها:
30032010 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30032090 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر، دارای هورمونها یا سایر محصولات شماره 2937:
300331 ـ ـ دارای انسولین
30033110 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30033190 ـ ـ ـ سایر
300339 ـ ـ سایر
30033910 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30033990 ـ ـ ـ سایر
سایر، دارای آلکائیدها یا مشتقات آنها:
300341 ـ ـ دارای افدرین یا املاح آن
30034110 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30034190 ـ ـ ـ سایر
300342 ـ ـ دارای پزودوافدرین (INN) یا املاح آن
30034210 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30034290 ـ ـ ـ سایر
300343 ـ ـ دارای نورافدرین یا املاح آن
30034310 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30034390 ـ ـ ـ سایر
300349 ـ ـ سایر
30034910 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30034990 ـ ـ ـ سایر
30036000 ـ سایر، دارای پایههای فعال ضد مالاریا توصیف شده در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل
300390 ـ سایر:
30039010 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30039090 ـ ـ ـ سایر
3004 داروهای (بهاستثنای محصولات شماره 02 30، 05 30 یا 06 30) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله آنهاییکه از طریق عبور از پوست تجویز شده‌اند) یا به صورت بسته‌بندی برای خرده‌فروشی.
300410 ـ دارای پنیسیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک یا استریتوماسین‌ها یامشتقات این محصولات:
30041011 ـ ـ ـ دارای پنیسیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین‌ها یا مشتقات این محصولات مخصوص طیور
30041012 ـ ـ ـ دارای پنیسیلین‌ها یا مشتقات این محصولات یاساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین‌ها یا مشخصات این محصولات مخصوص دام
30041013 ـ ـ ـ مکملهای دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی پنیسیلین
30041090 ـ ـ ـ سایر
300420 ـ سایر، دارای آنتیبیوتیکها:
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:
30042011 ـ ـ ـ ـ دارای سایر دارای آنتیبیوتیکهای مخصوص طیور
30042012 ـ ـ ـ ـ دارای سایر دارای آنتیبیوتیکهای مخصوص دام
30042019 ـ ـ ـ ـ سایر
30042020 ـ ـ ـ مکملهای دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی آنتیبیوتیک
30042090 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر، دارای هورمونها یا سایر محصولات شماره 2937:
300431 ـ ـ دارای انسولین
30043110 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30043190 ـ ـ ـ سایر
300432 ـ ـ دارای هورمونهای کورتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها یا مشابههای ساختاری آنها
30043210 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30043290 ـ ـ ـ سایر
300439 ـ ـ سایر
30043910 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30043990 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر، دارای آلکائیدها یا مشتقات آنها:
300441 ـ ـ دارای افدرین یا املاح آن
30044110 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30044190 ـ ـ ـ سایر
300442 ـ ـ دارای پزودوافدرین (INN) یا املاح آن
30044210 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30044290 ـ ـ ـ سایر
300443 ـ ـ دارای نورافدرین یا املاح آن
30044310 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30044390 ـ ـ ـ سایر
300449 ـ ـ سایر
30044910 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
30044990 ـ ـ ـ سایر
300450 ـ سایر، دارای ویتامین یا سایر محصولات شماره 2936
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:
30045011 ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامینهای مخصوص طیور
30045012 ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامینهای مخصوص دام
30045013 ـ ـ ـ مکملهای دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین
Cron Job Starts