کد تعرفه شرح
نتایج 10001 تا 10100 از کل 10846 نتیجه
یازدهمپرو ویتامین‌ها، ویتامین‌ها و هورمون‌ها
2936 پرو ویتامین‌ها و ویتامین‌های طبیعی یا دوباره تولید شده به وسیله سنتز (ازجمله کنسانتره‌های طبیعی) و همچنین مشتقات آنها که به مصرف میرسد، مخلوط‌با هم و یا غیر مخلوط ولو حل شده در هر نوع حلال.
ـ ویتامین‌ها و مشتقات آنها مخلوط نشده:
29362100 ـ ـ ویتامین‌های A و مشتقات آنها
293622 ـ ـ ویتامین B1 و مشتقات آن:
29362210 ـ ـ ـ تیامین هیدروکلراید، تیامین منونیترات
29362290 ـ ـ ـ سایر
29362300 ـ ـ ویتامین B2 و مشتقات آن
29362400 ـ ـ اسید ـ D ـ یا DL ـ پانتوتنیک (ویتامین B3 یا ویتامین B5) و مشتقات آن
29362500 ـ ـ ویتامین B6 و مشتقات آن
29362600 ـ ـ ویتامین B12 و مشتقات آن
29362700 ـ ـ ویتامین C و مشتقات آن
29362800 ـ ـ ویتامین E و مشتقات آن
292936 ـ ـ سایر ویتامین‌ها و مشتقات آنها:
29362910 ـ ـ ـ نیکوتینامید
29362920 ـ ـ ـ نیکوتینیک اسید (نیاسین)
29362990 ـ ـ ـ سایر
29369000 ـ سایر، همچنین کنسانتره‌های طبیعی
2937 هورمون‌ها، پروستاگلندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لیکوترین‌ها، طبیعی یا ساخته شده از طریق سنتز؛ مشتقات آنها و مشابه‌های ساختاری آنها، از جمله پلیپپتیدها با زنجیره تغییر یافته، که عمدتاً به عنوان هورمون مصرف میشوند.
ـ هورمون‌های پلی پپتیدیک، هورمون‌های پروتئین و هورمون‌های گلیکوپروتئین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها:
29371100 ـ ـ سوماتوتروپین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها
29371200 ـ ـ انسولین و املاح آن
293719 ـ ـ ‌سایر
29371910 ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلین استات
29371920 ـ ـ ـ ماده موثره تریپتورلین استات
29371990 ـ ـ ـ سایر
ـ هورمون‌های استروئید، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها:
29372100 ـ ـ پردنیزولون و هیدروکورتیزون
293722 ـ ـ ‌مشتقات هالوژنه هورمون‌های کورتی کوستروئید:
29372210 ـ ـ ـ بتامتازون والرات
29372220 ـ ـ ـ بتامتازون دی سدیم فسفات
29372230 ـ ـ ـ دگزامتازون دیسدیم فسفات
29372240 ـ ـ ـ کلوبتازول دیپروپیونات
29372290 ـ ـ ـ سایر
293723 ـ ـ اوستروژن‌ها و پروژسترون‌ها:
29372310 --- سیپروترون استات
29372390 ـ ـ ـ سایر
293729 ـ ـ سایر
29372910 ـ ـ ـ ماده موثره اکسی متالون
29372990 ـ ـ ـ سایر
29375000 ـ پروستاگلاندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لوکوترین‌ها، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها
29379000 ـ سایر
دوازدهمهتروزیدها (گلیکوزیدها) و آلکالئویدهای، طبیعی یا دوباره تولید شده به‌وسیله سنتز، املاح، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها.
2938 هتروزیدها (گلیکوزیدها)، طبیعی یا دوباره ‌تولیدشده به‌وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها.
29381000 ـ روتوزید (روتین) و مشتقات آن
29389000 ـ سایر
2939 آلکالوئیدها، طبیعی یا دوباره تولید شده به‌وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها.
ـ آلکالوئیدهای تریاک و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
293911 ـ ـ تغلیظ شده‌های کاه کوکنار (خشخاش)؛ بوپرن اورفین (INN)، کدئین، دی هیدروکودئین (INN)، اتیل مورفین، اتورفین (INN)، هروئین، هیدروکودون(INN)، هیدرومورفون (INN)، مورفین، نی کومورفین (INN)، اکسیکودون (INN)، اکسیمورفون (INN)، فول کودین (INN)، ته باکون (INN) و ته بائین، املاح این محصولات:
29391110 ـ ـ ـ کدئین فسفات
29391120 ـ ـ ـ مرفین سولفات
29391190 ـ ـ ـ سایر
293919 ـ ـ سایر:
29391910 ـ ـ ـ نوسکاپین هیدروکلراید
29391920 ـ ـ ـ ماده موثره نالتروکسان هیدروکلراید
29391990 ـ ـ ـ سایر
29392000 ـ آلکالوئیدهای (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمکهای مربوطه:
29393000 ـ کافئین و املاح آن
ـ افدرین‌ها و املاح آنها:
29394100 ـ ـ افدرین‌ و املاح آن
29394200 -- پسودوافدرین (INN)(Pseudoephedrine) و املاح آن
29394300 ـ کاتین (INN) و املاح آن
29394400 ـ ـ نورافدرین و نمکهای آن
293949 ـ ـ‌ سایر:
29394910 ـ ـ ـ فنیل پروپانول آمین
29394990 ـ ـ ـ سایر
ـ تئوفیلین و آمینوفیلین (تئوفیلین ـ اتیلن دی آمین) و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
29395100 ـ ـ فنه تیلین (INN) و املاح آن
29395900 ‌ـ ـ‌ سایر
ـ آلکالوئیدهای زنگ چاودار؛ و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
29396100 ـ ـ آرگومترین (INN) و املاح آن
29396200 ـ ـ آرگوتامین (INN) و املاح آن
29396300 -- اسید لیسرجیک و املاح آن
29396900 ـ ـ‌ سایر
ـ سایر از منشا نباتی:
29397100 --کوکائین، اکگونین، لوومتامفتامین، متامفتامین (INN)، متامفتامین راسمات؛ املاح، استرها و سایر مشتقات این محصولات
29397900 ـ ـ سایر
29398000 ـ سایر
293999 ـ ـ سایر
29399910 ـ ـ ـ ماده موثره گرانیسترون هیدروکلراید
29399990 ـ ـ ـ سایر
سیزدهمسایر ترکیبات آلی
29400000 قندهای خالص از لحاظ شیمیایی، غیر از ساکارز، لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فرکتوز (لوولوز)؛ استرها، استال‌ها و استرهای قند و املاح آن، غیر از محصولات مشمول شماره‌های 37 29، 38 29 یا 39 29.
2941 آنتیبیوتیکها
294110 ـ پنیسیلین‌ها و مشتقات آنها، دارای ساختار اسید پنی سیلانیک؛ املاح مربوطه:
29411010 ـ ـ ـ آمپیسیلین تری هیدرات
29411020 ـ ـ ـ آموکسیسیلین تری هیدرات
29411030 ـ ـ ـ 6-آمینوپنیسیلانیک اسید
29411090 ـ ـ ـ سایر
29412000 ـ استرپتومایسین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
29413000 ـ تترا سیکلین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
29414000 ـ کلرامفنیکل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
294150 ـ اریترومایسین و مشتقات آن؛ املاح مربوطه:
29415010 ـ ـ ـ اریترومایسین بیس - اریترومایسین اتیل سوکسینات
29415020 ـ ـ ـ آزیترومایسین
29415030 ـ ـ ـ کلاریترومایسین
29415090 ـ ـ ـ سایر
294190 ـ سایر:
29419010 ـ ـ ـ سفالکسین منوهیدرات
29419020 ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوکساسین
Cron Job Starts