کد تعرفه شرح
نتایج 10301 تا 10400 از کل 10846 نتیجه
32041410 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32041490 --- سایر
320415 ـ ـ مواد رنگی خمی (از جمله آنهاییکه به همان حال به عنوان موادرنگی پیگمانی مصرف میشوند) و فرآورده‌های براساس این مواد:
32041510 --- گرانول مستربچ (Master Btach)
32041590 --- سایر
320416 ـ ـ مواد رنگی راکتیف و فرآورده‌های براساس این مواد:
32041610 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32041690 --- سایر
320417 ـ ـ رنگکننده‌های پیگمانی و فرآوردهای براساس این مواد:
32041710 ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه
32041720 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32041790 ـ ـ ـ سایر
320419 ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌هایی ازچندین مواد رنگکننده مشمول شماره‌های 11 3204 لغایت 19 3204:
32041910 ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه
32041920 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32041990 ـ ـ ـ سایر
320420 ـ محصولات آلی سنتتیک از انواعیکه به عنوان عوامل درخشانکننده فلورسنت استعمال میشوند:
32042010 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32042090 ـ ـ ـ سایر
320490 ـ سایر:
32049010 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32049090 ـ ـ ـ سایر
32050000 لاکهای رنگکننده؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس لاکهای رنگکننده میباشند.
3206 سایر مواد رنگکننده؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل غیر از آنهائی که مشمول شماره‌های 03 32 ، 04 32 یا 05 32 میشوند؛ محصولات غیرآلی از انواعی که به عنوان نورتاب (Luminophores) به کار میروند، حتی با ساخت شیمیایی مشخص.
ـ پیگمان‌ها و فرآورده‌های براساس دی اکسید تیتان:
320611 ـ ـ از لحاظ وزنی حاوی حداقل 80 درصد اکسید تیتانیوم محاسبه شده بر حسب ماده خشک:
32061110 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32061190 ـ ـ ـ سایر
320619 ـ ـ سایر:
32061910 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32061990 ـ ـ ـ سایر
320620 ـ پیگمان‌ها و فرآورده‌های براساس ترکیبات کروم:
32062010 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32062090 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر مواد رنگکننده و سایر فرآورده‌ها:
32064100 ـ ـ لاجورد و فرآورده‌های آن
32064200 ـ ـ لیتو پون و سایر پیگمان‌ها و فرآورده‌های آن
320649 ـ ـ سایر:
32064910 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32064990 ـ ـ ـ سایر
32065000 ـ محصولات غیرآلی از نوعی که به عنوان نورتاب به کار میروند.
3207 پیگمان‌ها و کدرکننده‌ها و رنگ‌های آماده، ترکیبات زجاجی(Vitrifiable enamels and glazes)لعاب‌ها (Engobes)، جلاهای مایع و فرآورده‌های همانند، از انواعی که در‌ صنعت سرامیکسازی، میناکاری یا شیشه‌سازی به کار میرود؛ فریت‌های شیشه‌ای و سایر شیشه‌ها به‌ صورت پودر، دانه، تیغه یا فلس.
320710 - پیگمان‌ها، کدرکننده‌ها و رنگ‌های آماده و فرآورده‌‌های همانند:
32071010 ـ ـ ـ پیگمان‌های آماده محتوی حداقل 7 درصد فلز طلا یا پلاتینوم یا نقره یا پالادیوم
32071020 --- رنگ‌های چینی و سرامیکی رولعابی (550-850 درجه سانتیگراد) یا داخل لعابی (1180-1280 درجه سانتیگراد)
32071090 ـ ـ ـ سایر
320720 ـ ترکیبات زجاجی، لعاب‌ها و فرآورده‌های همانند:
32072010 ـ ـ ـ لعاب‌ها
32072090 ـ ـ ـ سایر
320730 ـ جلاهای مایع و فرآورده‌های همانند:
32073010 ـ ـ ـ محلول‌های با حداقل 7 درصد فلز طلا یا نقره یا پلاتینوم یا پالادیوم
32073090 ـ ـ ـ سایر
320740 ـ فریت‌های شیشه‌ای و سایر شیشه‌ها به صورت پودر، دانه، تیغه یا فلس:
32074010 ـ ـ ـ فریت‌های شیشه‌ای
32074020 ـ ـ ـ شیشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 میلیمتر لغایت 5/3 میلیمتر و ضخامت 10 میکرون و کمتر از آن
32074090 ـ ـ ـ سایر
3208 رنگ‌ها (Paints) و ورنیها (از جمله لعاب‌ها و لاکها) براساس پلیمرهای سنتتیک یا پلیمرهای طبیعی تغییریافته از لحاظ شیمیایی، دیسپرسه یا حل شده در محیطی غیر آبی؛ محلول‌های مشخص شده در یادداشت 4 این فصل.
320810 ـ براساس پلیاسترها:
32081010 ـ ـ ـ پوشش و رنگ‌ها
32081020 ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی
32081030 ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب خارج قوطی
32081040 ـ ـ ـ لاک عایق الکتریک
32081050 ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
32081060 ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو
32081070 ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی
32081090 ـ ـ ـ سایر
320820 ـ براساس پلیمرهای اکریلیک یا وینیل:
32082010 ـ ـ ـ پوششی و رنگ‌ها
32082020 ـ ـ ـ لعاب، لاکها و ورنیهای داخل قوطی مواد غذایی
32082030 ـ ـ ـ لاکها و ورنیهای خارج قوطی
32082040 ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
32082050 ـ ـ ـ رنگ پشت آیینه
32082060 ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو
32082070 ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی
32082090 ـ ـ ـ سایر
320890 ـ سایر:
32089010 ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی
32089020 ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب خارج قوطی
32089030 ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
32089040 ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی
32089090 ـ ـ ـ سایر
3209 رنگ‌ها ‍(Paints) و ورنیها ( از جمله لعاب‌ها و لاکها ) بر اساس پلیمرهای سنتتیک یا پلیمرهای طبیعی تغییریافته از لحاظ شیمیایی، دیسپرسه یا حل شده در محیط آبی.
320910 ـ براساس پلیمرهای اکریلیک یا وینیل:
32091010 --- رنگ آستری اتومبیل (غیر الکترودی پوزیشنNED) و رنگ رویه اتومبیل
32091030 --- رنگ آستری کاتافروز و آنافروز ED (الکترودیپوزیشن) Electro-Deposition
32091040 ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی
32091050 ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی
32091060 ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب‌ها
32091090 ـ ـ ـ سایر
320990 ـ سایر:
32099010 ـ ـ ـ رنگ آستری اتومبیل (غیر الکترودی پوزیشن NED) و رنگ رویه اتومبیل
32099030 ـ ـ ـ رنگ آستری کاتافروز و آنافروز ED (الکترودی پوزیشن)
32099040 ـ ـ ـ پوشش‌های تفلونی
32099050 ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب‌ها
32099090 ـ ـ ـ سایر
32100000 سایر رنگ‌ها (Paints) و ورنیها (از جمله لعاب‌ها، لاکها و آب رنگ‌ها)؛ پیگمان‌هایی که با آب مصرف میشود از انواعی که برای پرداخت چرم به کار میرود.
32110000 سیکاتیف‌های (خشککننده‌های) آماده.
3212 پیگمان‌های (از جمله پودر و فلس‌های فلزی) دیسپرسه در محیط‌های غیرآبی، به شکل مایع یا خمیر، از انواعی که در ساخت رنگ‌ها (از جمله لعاب‌ها)، به کار میرود؛ ورقه‌های داغ‌زنی؛ مواد رنگی و سایر مواد رنگکننده عرضه شده به اشکال یا در بسته‌بندیهای خرده فروشی.
32121000 ـ ورقه‌های داغ‌زنی
32129000 ـ سایر
Cron Job Starts