WhatsApp
09033336624
کد تعرفه شرح
نتایج 1501 تا 1600 از کل 10846 نتیجه
ـ سایر،‌همچنین مخلوط‌ها بهاستثنای آنهایی که مربوط به شماره فرعی 19 2008 میباشند:
20089100 ـ ـ مغز نخل (Palm heart)
20089300 -- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)
20089700 ـ ـ مخلوط ها
20089900 ـ ـ سایر
2009 آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه( (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینکننده.
ـ آب پرتقال:
20091100 ـ ـ یخ‌زده
20091200 ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
20091900 ـ ـ سایر
ـ آب گریپ‌فروت (شامل Pomelos):
20092100 ـ‌ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
20092900 ـ ـ سایر
ـ آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی:
20093100 ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
20093900 ـ ـ‌ سایر
ـ آب آناناس:
20094100 ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
200949 ـ ـ سایر:
20094910 ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (کنسانتره)
20094990 ـ ـ‌ ـ سایر
20095000 ـ آب گوجه‌فرنگی
ـ آب انگور (همچنین آب انگور تازه):
20096100 ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند
20096900 ـ ـ سایر
ـ آب سیب:
20097100 ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
20097900 ـ ـ ‌سایر
ـ آب هر یک از میوه‌ها و سبزیجات به تنهایی:
20098100 ـ ـ آب قره‌قاط
200989 ـ ـ سایر:
20091089 ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)
20098990 ـ ـ‌ ـ سایر
20099000 ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات
2101 عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌‌های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده‌ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل‌های قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های آنها.
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های قهوه و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه:
21011100 ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌ها
21011200 ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه
21012000 ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های چای یا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس چای یا ماته
21013000 ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده آنها
2102 مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده (بهاستثنای واکسن‌های شماره 02 30)؛ بیکینگ‌پودر آماده (Baking powder).
21021000 ـ مخمرهای فعال
21022000 ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده
21023000 ‌ـ بیکینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).
2103 فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنیها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
21031000 ـ سس سویا
21032000 ـ کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی
21033000 ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده
21039000 ـ سایر
2104 سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.
21041000 ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها
21042000 ـ فرآورده‌های غذایی ‌مرکب (Composite)،‌ هموژنیزه
21050000 بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.
2106 فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
210610 ـ تغلیظ شده‌های پروتئین و مواد پروتیینی تکستوره (Textured) :
21061010 --- مواد پروتئینی تکستوره
21061011 ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا
21061019 ---- سایر
21061030 ـ ـ‌ ـ شیر لاکتومی
21061090 ـ ـ‌ ـ سایر
210690 ـ سایر:
21069010 ـ ـ‌ ـ استابیلایزر
21069020 ـ ـ‌ ـ امولسیفایر
21069030 ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراکی
21069040 ـ ـ‌ ـ ژل کیک
21069050 ـ ـ‌ ـ آنتیاکسیدان
21069060 ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده
21069080 ـ ـ‌ ـ مکمل غذایی
21069085 ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند
21069090 ـ ـ‌ ـ سایر
2201 آب،‌همچنین آب‌های معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آب‌های گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرینکننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف.
22011000 ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده
22019000 ـ سایر
2202 آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده‌ که به آنها قند یا سایر موادشیرینکننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، بهاستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره09 20.
22021000 ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرینکننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد
ـ سایر:
22029100 -- آبجوی غیرالکلی
220299 -- سایر:
22029910 --- مکمل‌های غذایی مایع
22029990 --- سایر
22030000 آبجو تهیه شده از مالت
2204 شراب انگور تازه، همچنین شراب‌های غنی شده با الکل؛ آب انگور تازه (Grape must) غیر از آنهاییکه مشمول شماره 09 20 هستند.
22041000 ـ شراب کف‌دار
ـ سایر شراب‌ها؛ آب انگور تازه، که با افزودن الکل از تخمیر آن جلوگیری یا تخمیر آن متوقف شده باشد:
22042100 ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
22042200 ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر
22042900 ـ ـ سایر
22040030 ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)
2205 ورموت و سایر شراب‌های انگور تازه که با نباتات یا با مواد معطر خوشبو شده باشد.
22051000 ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
22059000 ـ سایر
22060000 سایر نوشابه‌هایتخمیرشده (مثلاً: شراب‌ سیب (Cidre)، شراب گلابی (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌های تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و مخلوط نوشابه‌های غیرالکلی، که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
2207 الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق‌های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.
220710 ـ الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد:
22071010 ـ ـ‌ ـ اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص
22071090 ـ ـ‌ ـ سایر
22072000 ـ الکل اتیلیک و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان
2208 الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن کمتر از 80 درصد حجمی باشد، عرق، لیکور و سایر نوشابه‌های الکل‌دار.
22082000 ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور
22083000 ـ ویسکی
Cron Job Starts