کد تعرفه شرح
نتایج 401 تا 500 از کل 10846 نتیجه
03052000 ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک
ـ فیله ماهی، خشکشده، نمکسود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌
03053100 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
03053200 ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae
03053900 ـ ـ سایر
ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی :
03054100 ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
03054200 ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings(Clupea harengus, Clupea pallasii)
03054300 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03054400 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
03054900 ـ ـ سایر
ـ ماهی خشکشده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمکزده شده ولی غیر دودی:
03055100 ـ ـ ماهی کاد باگونه های(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03055200 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
03055300 ـ ـ ماهیهای از خانوادههای برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهیهای کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)
03055400 - شاهماهیها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراس
03055900 ـ ـ سایر
ـ ماهی نمکزده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی:
03056100 ـ ـ شاه‌ماهی Herring))(Clupea pallasii Clupea harengus)
03056200 ـ ـ ماهی کاد با گونه های(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)
03056300 ـ ـ ماهیکیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)
03056400 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
03056900 ـ ـ سایر
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشای خوراکی ماهی:
03057100 ـ ـ باله کوسه
03057200 ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء
03057900 ـ ـ سایر
0306 قشرداران، حتی پوستکنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشکشده، نمکزده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوستکنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان.
ـ یخ‌زده:
03061100 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus
03061200 ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus)
03061400 ـ ـ خرچنگ دمکوتاه
03061500 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)
03061600 ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)
03061700 ـ ـ سایر انواع میگو
03061900 ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان
ـ زنده، تازه یا سردکرده:
03063100 -- لابستر صخرهای و سایر خرچنگهای دریائی (گونههای پالینوروس، گونههای پانو لیروس، گونههای ژاسوس)
03063200 -- شاه میگوها (گونههای هوماروس)
03063300 -- خرچنگها
03063400 -- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)
030635 -- میگوهای آب سرد و میگوها (گونههای پندالوس، گونههای کرنگون کرنگون):
03063510 --- میگو مولد زنده برای تکثیر
03063520 --- پست لارو و میگوی زنده
03063590 --- سایر
030636 -- سایر میگوها:
03063610 --- میگو مولد نژاد برای تکثیر
03063620 --- پست لارو و میگوی زنده
03063690 --- سایر
03063900 -- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان
ـ سایر:
03069100 -- لابستر صخرهای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)
03069200 -- لابسترها (گونههای هوماروس)
03069300 -- خرچنگها
03069400 -- لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)
030695 -- میگوها:
03069510 --- میگو مولد نژاد برای تکثیر
03069520 --- پست لارو و میگوی زنده
03069590 --- سایر
03069900 -- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان
0307 صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشکشده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی.
ـ صدف:
03071100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
03071200 ـ ـ منجمد
03071900 ـ ـ سایر
ـ حلزون همچنین حلزون ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten:
03072100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
03072200 ـ ـ منجمد
03072900 ـ ـ سایر
- صدف دو کپه‌ای (گونه perna، گونه Mytilus)
03073100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده
03073200 ـ ـ منجمد
03073900 ـ ـ سایر
- گربه ماهی و ماهی مرکب:
03074200 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
03074300 ـ ـ منجمد
03074900 ـ ـ سایر
ـ اختاپوس (گونه Octopus):
03075100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
03075200 ـ ـ منجمد
03075900 ـ ـ سایر
03076000 ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن
ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): :
03077100 ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده
03077200 ـ ـ منجمد
03077900 ـ ـ سایر
ـ صدف (گونههای هالیوتیس) و صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس):
03078100 -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای هالیوتیس(
03078200 -- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای استرومبوس)
03078300 -- صدف منجمد (گونههای هالیوتیس)
03078400 -- صدفهای حلزونی منجمد (گونههای استرومبوس)
03078700 -- سایر صدفها (گونههای هالیوتیس)
03078800 -- سایر صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس)
ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان:
03079100 ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده
03079200 ـ ـ منجمد
03079900 ـ ـ سایر
0308 بیمهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بیمهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بیمهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب برای مصرف انسان
ـ انواع خیار دریایی:: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
03081100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
Cron Job Starts