کد تعرفه شرح
نتایج 201 تا 300 از کل 10846 نتیجه
02099000 ـ‌ سایر
0210 گوشت و احشای گوشت، نمکزده، در آب‌نمک، خشککرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت.
ـ گوشت خوک:
02101100 ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان
02101200 ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن
02101900 ـ ـ سایر
02102000 ـ گوشت حیوانات از نوع گاو
- سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت:
02109100 -- از میمون
02109200 -- از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوکهای دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فکها، شیرهای دریایی و گرازماهیها (پستانداران از گونه Pinnipedia).
02109300 -- از خزندگان (از جمله مار و لاکپشت‌دریایی)
02109900 -- سایر
0301 ماهیهای زنده.
ـ ماهیهای زینتی:
03011100 ـ ـ آب شیرین
03011900 ـ ـ سایر
ـ سایر ماهیهای زنده:
030191 ـ ـ ‌قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
03019110 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
03019120 ـ ـ ـ تخم چشم‌زده
03019190 ـ ـ ـ‌ سایر
03019200 ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)
030193 ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)
03019310 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
03019390 ـ ـ ـ سایر
03010094 ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
03019500 ـ ـ ماهیهای تن بلوفین جنوب(thunnus maccoyii)
030199 ـ ـ سایر:
03019910 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
03019920 ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی
03019990 ـ ـ ـ سایر
0302 ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304
- ماهی آزاد، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های 030291 تا 030299
03021100 -- قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03020013 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)
03021400 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.
03021900 ـ ـ سایر
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
03022100 ـ ـ هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)
03022200 ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)
03022300 ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea
03022400 ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)
03022900 ـ ـ سایر
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
03023100 ـ ـ آلباکور
03023200 ـ ـ یلوفین
03023300 ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه
03023400 ـ ـ بیگ آی
03023500 ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس
03023600 ـ ـ تن بلوفین جنوب
03023900 ـ ـ سایر
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک و مکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید (گونههای دکا
03024100 -- شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03024200 -- ماهی آنچوی.
03024300 -- ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus)
030244 ـ ـ ماهی مکرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)
03024410 ـ ـ ـ بلومکرل
03024490 ـ ـ ـ سایر
03024500 ـ ـ جک و هورس مکرل
03024600 ـ ـ کوبیا
03024700 ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی
03024900 ـ ـ سایر
ـ ماهی از خانوادههای برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
03025100 -- ماهی کاد
03025200 -- ماهی هاد داک
03025300 -- زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
03025400 -- ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03025500 -- زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما)
03025600 -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
03025900 -- سایر
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، به غیر از احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
03027100 ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)
03027200 ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)
03027300 ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)
03027400 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)
03027900 ـ ـ سایر
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
03028100 ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهیها
03028200 ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)
03028300 ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)
03028400 ـ ـ ماهی سیباس (Dicentrarchus spp.)
03028500 ـ ـ ماهی سیبریم (Sparidae)
03028900 ـ ـ سایر
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
03029100 ـ ـ جگر، تخم و منی
03029200 ـ ـ بالههای کوسه
03029900 ـ ـ سایر
0303 ماهی، یخ‌زده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهیهای مشمول شماره 04/03.
- ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
03031100 ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا
03031200 ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام
03031300 ـ ـ ماهیهای آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)
03031400 ـ ـ ماهی قزل‌آلا(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03031900 ـ ـ‌ سایر
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس) ، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:
03032300 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)
03032400 ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)
03032500 ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما)
03032600 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)
03032900 ـ ـ سایر
Cron Job Starts