WhatsApp
09033336624
کد تعرفه شرح
نتایج 901 تا 1000 از کل 10846 نتیجه
09041110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09041190 ـ ـ ـ سایر
090412 ـ ـ خردشده یا ساییده:
09041210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09041220 ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
09041290 ـ ـ ـ سایر
ـ میوه گونه‌های Capsicum یا Pimenta :
090421 ـ ـ خشک شده خرد نشده و نسابیده:
09042110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09042190 ـ ـ ـ سایر
090422 ـ ـ‌ خرده‌ شده یا سابیده شده:
09042210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09042290 ـ ـ ـ سایر
0905 وانیل
090510 ـ خرد نشده و نسابیده:
09051010 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09051090 ـ ـ ـ سایر
090520 ـ خرد شده و سابیده:
09052010 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09052090 ـ ـ ـ سایر
0906 دارچین و گل درخت‌ دارچین.
ـ نه خرد شده نه آسیاب شده:
090611 ـ ـ دارچین (Cinnamomum zeylanicum Blume):
09061110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
09061190 ـ ـ ـ سایر
090619 ـ ـ سایر:
09061910 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
09061990 ـ ـ ـ سایر
090620 ـ خرد شده یا ساییده:
09062010 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
09062020 ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده‌فروشی
09062090 ـ ـ ـ سایر
0907 میخک (میوه کامل، بوته‌‌ها و ساقه‌های آن)‌:
090710 ـ خرد نشده و سابیده نشده:
09071010 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09071090 ـ ـ ـ سایر
090720 ـ خرد شده یا سابیده شده:
09072010 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09072090 ـ ـ ـ سایر
0908 جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.
ـ جوز :
090811 ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
09081110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09081190 ـ ـ ـ سایر
090812 ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:
09081210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09081290 ـ ـ ـ سایر
ـ پوست جوز هندی:
090821 ـ ـ خرد نشده و نسابیده:
09082110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09082190 ـ ـ‌ ـ سایر
090822 ـ ـ خرده شده یا سابیده شده :
09082210 ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09082290 ـ ـ ـ سایر
ـ هل:
090831 ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
09083110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09083190 ـ ـ ـ سایر
090832 ـ ـ خرد شده و سابیده شده:
09083210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09083290 ـ ـ ـ سایر
0909 تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
ـ تخم گشنیز:
090921 ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده :
09092110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09092190 ـ ـ ـ سایر
090922 ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
09092210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09092290 ـ ـ ـ سایر
ـ تخم زیره سبز:
090931 ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده:
09093110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09093190 ـ ـ ـ سایر
090932 ـ ـ ‌خرد شده یا سابیده شده :
09093210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09093290 ـ ـ ـ سایر
ـ تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه؛ سرو کوهی:
090961 ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :
09096110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09096190 ـ ـ ـ سایر
090962 ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
09096210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09096290 ـ ـ ـ سایر
0910 زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
ـ زنجبیل:
091011 ـ ـ‌ خرد نشده و آسیاب نشده :
09101110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09101190 ـ ـ ـ سایر
091012 ـ ـ‌ خرد شده یا آسیاب شده:
09101210 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09101290 ـ ـ ـ سایر
091020 ـ زعفران:
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:
09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم
09102020 ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم
09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم
09102040 ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی 10-30 گرم
09102090 ـ ـ ـ سایر
091030 ـ‌ زردچوبه:
09103010 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
Cron Job Starts