کد تعرفه شرح
نتایج 501 تا 600 از کل 10846 نتیجه
03081200 ـ ـ منجمد
03081900 ـ ـ سایر
- توتیای دریایی (گونههای استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):
03082100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
03082200 ـ ـ منجمد
03082900 ـ ـ سایر
03083000 ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)
03089000 ـ سایر
0401 شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرینکننده دیگر.
04011000 ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.
04012000 ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.
04014000 ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.
040150 ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:
04015010 ـ ـ ـ خامه شیر
04015090 ـ ـ ـ شیر
0402 شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده دیگر اضافه شده.
040210 ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:
04021010 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
04021030 ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی
04021090 ـ ـ ـ سایر
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی باشد:
040221 ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینکننده:
04022110 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
04022120 ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی
04022130 ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی
04029021 ـ ـ ـ سایر
04022900 ـ ـ سایر:
ـ سایر:
040291 ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینکننده
04029110 ـ ـ ـ خامه شیر
04029190 ـ ـ ـ شیر
04029900 ـ ـ‌ سایر
0403 دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.
040310 ـ ماست:
04031010 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
04031090 ـ ـ ـ سایر
040390 ـ سایر:
04039010 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
04039090 ـ ـ ـ سایر
0404 آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر مواد شیرینکننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
04041000 ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده اضافه شده
040490 ـ سایر:
04049010 ـ ـ ـ پودر آب‌ پنیر (کانیزدایی شده و کانیزدایی نشده)
04049090 ـ ـ ـ سایر
0405 کره و سایر چربیها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)
040510 ـ کره:
04051010 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر
04051020 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم
04052000 ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان
04059000 ـ سایر
0406 پنیر و کشک.
04061000 - پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک
04062000 ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع
04063000 ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده
04064000 ـ پنیر دارای رگه‌های کپکآبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنیسیلیوم (Penicillium roqueforti)
04069000 ـ سایر پنیرها
0407 تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده
ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجهکشی:
040711 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
04071110 ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:
04071111 ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت
04071112 ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF
04071113 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی
04071114 ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی
04071115 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار
04071116 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار
04071117 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد
04071118 ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی
04071119 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار
04071190 ـ ـ ـ سایر:
04071191 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد
04071199 ـ ـ ـ ـ سایر
04071900 ـ ـ سایر
ـ سایر تخم‌های تازه:
040720 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
04072010 ـ ـ ـ تخم خوراکی
04072090 ـ ـ ـ سایر
04072900 ـ ـ سایر
04079000 ـ سایر
0408 تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشککرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده افزوده شده باشد.
ـ زرده تخم:
04081100 ـ ـ خشککرده
04081900 ـ ـ سایر
ـ سایر:
04089100 ـ ـ خشک کرده
04089900 ـ ـ سایر
04090000 عسل طبیعی
0410 محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
04100010 ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل
04100090 ـ ـ ـ سایر
05010000 موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.
0502 موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها.
05021000 ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها
05029000 ـ سایر
0503
05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمکزده یا در آب نمک، خشککرده یا دودی.
0505 پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.
05051000 ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار میرود؛ کرک
05059000 ـ سایر
0506 استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.
Cron Job Starts