کد تعرفه شرح
نتایج 301 تا 400 از کل 10846 نتیجه
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399 :
03033100 ـ ـ هالیبوتHippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)
03033200 ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)
03033300 ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)
03033400 ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما)
03033900 ـ ـ سایر
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
03034100 ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)
03034200 ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)
03034300 ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه
03034400 ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus)
03034500 ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
03034600 ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)
03034900 ـ ـ سایر
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک ومکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک ، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید(گونههای دکاپ
03035100 ـ ـ شاه‌ماهیها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)
03035300 ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)
030354 ـ ـ ماهی مکرل :(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)
03035410 ـ ـ ـ بلو مکرل
03035490 ـ ـ ـ سایر
03035500 ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)
03035600 ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum)
03035700 ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)
03035900 ـ ـ سایر
ـ ماهی از خانوادههای برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
03036300 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)
03036400 ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus)
03036500 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
03036600 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03036700 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)
03036800 ـ‌‌ ـ ماهیبلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)
03036900 ـ ـ سایر
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
03038100 ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها
03038200 ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)
03038300 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
03038400 ـ ـ ماهی سیباس (Dicentrarchus spp.)
03038900 ـ ـ سایر
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
03039100 ـ ـ جگر، تخم و منی
03039200 ـ ـ بالههای کوسه
03039900 ـ ـ سایر
0304 فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
ـ فیله تازه یا سرد شده ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، ماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چنا)،
03043100 ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)
03043200 ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
03043300 ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)
03043900 ـ ـ سایر
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهیها:
03044100 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)
03044200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)
03044300 ـ ـ ماهیهای پهن(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
03044400 ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
03044500 -- نیزه ماهی (xiphias gladius)
03044600 -- ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
03044700 -- سگ ماهی و سایر کوسهها
03044800 -- پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)
03044900 -- سایر
ـ سایر، تازه یا سرد شده:
03045100 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
03045200 ـ ـ ماهی آزاد
03045300 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
03045400 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)
03045500 ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
03045600 -- سگ ماهی و سایر کوسهها
03045700 -- پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)
03045900 ـ ـ سایر
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا))
03046100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)
03046200 ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
03046300 ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)
03046900 ـ ـ سایر
ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های: Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
03047100 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03047200 ـ ـ ماهی هادداک (Melanogrammus aeglefinus)
03047300 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
03047400 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03047500 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )
03047900 ـ ـ سایر
ـ فیله منجمد سایر ماهیها:
03048100 ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)
03048200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03048300 ـ ـ انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
03048400 ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)
03048500 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
03048600 ـ ـ شاه‌ماهیها (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03048700 ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
03048800 -- سگ ماهی، سایر کوسهها، پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)
03048900 ـ ـ سایر
ـ سایر، یخ زده
03049100 ـ ـ شمشیرماهی
03049200 ـ ـ ماهی نیش دندان
03049300 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
03049400 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما)
03049500 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی آلاسکا (تراگارا چالکوگراما)
03049600 ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسهها
03049700 ـ ـ پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)
03049900 ـ ـ سایر
0305 ماهی خشککرده، نمکزده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودیکردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
03051000 ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان
Cron Job Starts