WhatsApp
09033336624
زمان خواندن 4 دقیقه (811 words)

ایده سرمایه گذاری: ایجاد اقامتگاه بومگردی

تعریف طبیعت گردی:

طبیعت گردی بازدید از زیست بوم یک منطقه است به شکلی که به  ویژگی های محیطی، فرهنگی، طبیعی، اجتماعی منطقه آسیبی وارد نشود. عموما مناطق بکر در جهان برای طبیعت گردی انتخاب می­ شوند. امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل دسترسی انسان به مناطق بکر آسانتر شده و تمایل مردم به طبیعت گردی و بازدید از تمام مناطق بکر دنیا افزایش یافته است.

اقامتگاه بومگردی چیست:

به محل اقامت مسافران که منطبق با فرهنگ و جغرافیای منطقه ساخته شود، گفته می ­شود. که برخلاف هتل ها دارای ویژگی خاص محیطی خود بوده و عمدتا در خانه های قدیمی بازسازی شده و با شیوه ای مناسب اداره می شوند. در این اقامتگاه ها غذاهای محلی استفاده می شود و محیطی سنتی را برای مسافران ایجاد می کنند.

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩﯼ:

ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻚ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدي در ﻳﻜﻲ از ﺳﻄﻮح درﺟﺎت، دارا ﺑﻮدن ﺳﻄﺤﻲ از ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺘﻲ اﻳﻤﻦ را ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ درﺟﻪ 1، 2 و 3 درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻮارد در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣ ﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ:از ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزات 

اﻟﻒ) اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن 30%  از ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزات

 ب) اﻣﻮر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن 30% از ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎزات 

ج) اﻣﻮر ﭘﺎﻳﺪاري، رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن 40% از کل امتیازات 

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات، ﺿﺮوري اﺳﺖ.

خدمات قابل ارائه:

در اقامتگاه های بومگردی همه خدمات باید رنگ سنت داشته باشد. از وسایل قدیمی بجای وسیله های مدرن استفاده شود. از فرش های گلیمی، غذاهای محلی، صندوقچه ها و ظرف های سنتی استفاده شود. هرچه سنتی تر باشد و ایده های نوستالژیک بهتری داشته باشد مخاطبین بیشتری را جذب خواهد کرد.

مکان اجرای طرح:

مکان مناسب برای احداث اقامتگاه بومگردی تمامی روستاها و مناطق بکر سراسر کشور می باشد، که دارای جاذبه های تاریخی، طبیعی باشند.  کشور ایران به لطف مناطق بکر طبیعی و کوهستانی غرب کشور، جنگل ها و روستاهای ساحلی شمال و جنوب کشور، کویرهای فراخ و زیبای کشور و آثار تاریخی  فراوان   توانایی زیادی برای جذب گردشگر و احداث اقامتگاه های سنتی که مطابق با فرهنگ و اداب رسوم مناطق مختلف کشور باشد را داراست.

هزینه های  اقامتگاه بوم گردی: 

هزینه ساخت اقامتگاه بوم گردی تحت تاثیر عوامل زیر می باشد

زمین: هزینه ی زمین در مناطق مختلف کشور متفاوت است. برای ساخت اقامتگاه بومگردی زمینی به حداقل مساحت 500  مترمربع مورد نیاز است. 

محوطه سازی و ساختمان: بیشترین هزینه ساخت اقامتگاه مربوط به بخش ساختمان و محوطه سازی است. هزینه ساخت اقامتگاه درجه سه از درجه یک و دو کمتر است. 

هزینه تجهیزات  اقامتگاه: هزینه خرید ملزومات اتاق ها، میز و صندلی، تجهیزات آشپزخانه و ...  را شامل می شود.

هزینه تاسیسات: هزینه تاسیسات ارتباطات، سیستم سرمایش و گرمایش، حریق، انشعابات آب و برق و گاز  را شامل می شود.

هزینه های قبل از بهره برداری: هزینه های کسب مجوز ،  تهیه طرح و  آموزش پرسنل را شامل می شود.

هزینه های بهره برداری: شامل هزینه های مواد اولیه غذاخوری، فروشگاه و هزینه های مواد شوینده و ضد عفونی، هزینه مصرفی آب، برق، گاز و... می باشد.

فرایند صدور مجوز ساخت اقامتگاه بوم گردی:

1- ارائه درخواست متقاضی به همراه مدارک به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

2- بازدید کارشناس گردشگری از محل واحد و طرح موضوع در کمیته برنامه ریزی گردشگری استان

3- صدور موافقت اولیه

4-طرح در کمیته فنی استان و صدور موافقت اصولی

5- بررسی نقشه های ارائه شده از سوی متقاضی توسط کمیته فنی سرمایه گذاری با حضور کارشناس طبیعت گردی

6-ارسال نقشه ها به مراجع ذیرربط برای صدور پروانه بهره برداری توسط اداره کل استان

7- انجام عملیات ساخت براساس برنامه زمانبندی

8- دریافت نامه اتمام عملیات ساختمانی توسط متقاضی

9- بررسی و تایید نهایی توسط معاونت گردشگری استان

10- صدور پروانه بهره برداری موقت شش ماهه توسط اداره کل استان

فرآیند صدور پروانه بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی:


سرمایه گذاری مورد نیاز:

هزینه راه اندازی یک واحد اقامتی با 6 اتاق حدود 300 میلیون تخمین زده می شود. که البته این هزینه با توجه به منطقه در نظر گرفته شده و امکانات تخصیص داده شده و مالکیت یا استیجاره ای بودن ساختمان متفاوت است. اگر ظرفیت هر اتاق را 4 نفر در نظر بگیریم با توجه به ظرفیت عملی 60 درصد سالانه حدود 4300 مسافر را می توان خدمات داد. که هزینه متوسط اقامتگاه برای هر نفر معادل 80 هزار تومان می باشد و درآمد حاصل ار اقامت حدود 350 میلیون می باشد که علاوه بر این می توان از درآمدهای حاصل از فروشگاه، فروش غذا و... بهره برد.


تعریف دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP) و روش محاسبه...

Related Posts

 

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://armanin.ir/

Cron Job Starts